کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : [دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د ]
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روان‍ی‌ -- رده‌ب‍ن‍دی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ص‍ب‍ی‌
م‍رف‍ی‍ن‌
 
پدیدآور:
ج‍ع‍ف‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍الات‌، ج‍ی‍م‍ز
 
ناشر:
[دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د ]
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی فیزیولوژیک
کالات ، جیمز ؛  تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۶۰‬,‭‌ک۲ر۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانی [ VI-MSD دی اس ام -۴]
تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵/۲‬,‭ر۴ط۲‬,‭۱۳۷۴-۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی میزان کفایت تحریکا الکتریکی زیرجلدی )SNEI(و استرس متناوب آب سرد)SWCI(در مقابله با وابستگی به مرفین در موش صحرایی و مقایسه این دو روش
جعفری ، حسین ؛  [تهران ] [دانشگاه شاهد ]   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۱۹۷ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی میزان کفایت SNET,SWCI در درمان اعتیاد به مرفین در(رات )و مقایسه این دو روش
جعفری ، حسین ؛  [تهران ] معاونت پژوهشی دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۲۶۹ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک