کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : [۱۳۶۷]
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادراک‌
اس‍لام‌ و آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
اع‍ت‍ی‍اد
ال‍ک‍ل‍ی‍س‍م‌
ان‍س‍ان‌( ع‍رف‍ان‌)
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روان‍ی‌
ت‍وت‍ون‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
خ‍ان‍واده‌ -- آل‍م‍ان‌ غ‍رب‍ی‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌
داروه‍ا -- ع‍وارض‌ ج‍ان‍ب‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ غ‍ی‍رع‍ادی‌
س‍ال‍م‍ن‍دی‌
طب‍اطب‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۲۸۱- ۱۳۶۰ . ال‍م‍ی‍زان‌ ف‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ق‍رآن‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
م‍وادم‍خ‍در
پ‍زش‍ک‍ی‌ روان‌ت‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
اس‍ن‍ل‌
اش‍ن‍ای‍در، پ‍ی‍ر ب‍رن‍ار
اورن‍گ‌، ج‍م‍ی‍ل‍ه‌
ح‍اج‍ی‌ ع‍س‍گ‍ر، ب‍ه‍ن‍از
رض‍ای‍ی‌، زه‍را
روزن‌ ب‍اوم‌، ه‍ای‍دی‌
روش‍ه‌، گ‍ی‌،۱۹۲۴-
زم‍ان‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۱۳- ۱۳۶۹
زواش‍ک‍ی‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
غ‍راب‌، م‍ح‍ت‍رم‌
م‍ص‍طف‍وی‌، ج‍لال‌
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۲۹۹- ۱۳۵۸
م‍ق‍دم‌ ن‍ی‍ا،ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
م‍ل‍ک‌ ف‍ام‌ ، ف‍رح‍ن‍از
م‍ی‍رزام‍ح‍م‍د، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
م‍ی‍ش‍ارا، ب‍رای‍ان‌
ن‍اظر، م‍ی‍ن‍ا
ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌، م‍ه‍دی‌، ۱۲۸۴-
ورن‍ون‌، م‍گ‍دال‍ن‌ دوروت‍ه‌آ، ۱۹۰۱-
پ‍ری‍ش‌، پ‍ی‍ت‍ر
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
اطلاع‍ات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ (م‍ش‍ه‍د)
روش‍ن‍گ‍ران‌
س‍خ‍ن‌
ش‍رق‌
ص‍درا
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رج‍اء
م‍ش‍ع‍ل‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
پ‍ی‍ام‌ اس‍لام‌
ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍ن‍از
ک‍ی‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ سرچشمه های اسلامی آموزش و پرورش غرب
نخستین ، مهدی ، ۱۲۸۴- ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۱۸‬,‭‌ن۳‌ت۲‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
انسان کامل
مطهری ، مرتضی ، ۱۲۹۹- ۱۳۵۸ ؛  تهران , تهران صدرا , صدرا , صدرا   ، ۱۳۷۳ , ۱۳۶۷ , ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۸۷/۲‬,‭‌م۶‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی افراد غیرعادی و بیماران روانی
ناظر، مینا ؛  تهران شرق   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۳‬,‭‌ن۲ر۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی پزشکی
اشنایدر، پیر برنار ؛  تهران سخن   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۹‬,‭‌ف‍لا۵ر۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی احساس و ادراک
ورنون ، مگدالن دوروته آ، ۱۹۰۱- ؛  اصفهان مشعل   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۱۱‬,‭و۴ر۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کنش اجتماعی :مقدمه ای بر جامعه شناسی عمومی
روشه ، گی ،۱۹۲۴- ؛  مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد)   ، ۱۳۶۷-
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۵۵‬,‭ر۹‌ک۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روان و درمان " ویژه دانشجویان و پرستاران "
اسنل ؛  تهران کتاب مهناز   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ف‍لا۵ر۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
سیگار و دانشجویان گروه پزشکی
زواشکیانی ، حمیدرضا ؛  مشهد ۱۳۶۷
شماره راهنما: ۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
خانواده به منزله ساختاری در مقابل جامعه :نقد مبانی نظری جامعه شناسی خانواده در آلمان
روزن باوم ، هایدی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۲۸‬,‭ر۹‌خ۲‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی پیری
میشارا، برایان ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۰۶۱‬,‭‌م۹ر۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی درباره اعتیاد( شناسائی ، علل ، پیشگیری و روشهای درمانی آن )
اورنگ ، جمیله ؛  [تهران ] وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۹‬,‭‌ف‍لا۸‌پ۴‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اعتیادهای خطرناک
زمانی ، مصطفی ، ۱۳۱۳- ۱۳۶۹ ؛  قم پیام اسلام   ، [۱۳۶۷]
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭ز۸‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی داروهای آرامش بخش و خواب آوردرپزشکی گذشته ایران وارئه فرمولاسیون داروئی مناسب
رضایی ، زهرا ؛  اصفهان ۱۳۶۷-۶۸
شماره راهنما: ۱۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
دارو مسئله پزشکی قرن
مصطفوی ، جلال ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۳۰۲/۵‬,‭‌م۶د۲‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مفتاح المیزان
میرزامحمد، علیرضا ؛  [تهران ] مرکز نشر فرهنگی رجاء   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۹۸‬,‭ط۲۵‌م۹۰۷۸‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
دارو غذا نیست
پریش ، پیتر ؛  تهران روشنگران   ، [۱۳۶۷]
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۳۰۰‬,‭‌پ۴د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
اعتیادوطلاق
ملک فام ، فرحناز ؛  شیراز ۱۳۶۷
شماره راهنما: ۶۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
اثرات الکل اتیلیک برمحلهای تلاقی کولینرژیک
مقدم نیا،علی اکبر ؛  تبریز ۱۳۶۷-۶۸
شماره راهنما: ۵۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
کندوکاوی دراعتیاد و عوامل آن
غراب ، محترم ؛  مشهد ۱۳۶۷-۶۸
شماره راهنما: ۷۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ویژگیهای روانی ، اجتماعی زنان معتاد به موادمخدر
حاجی عسگر، بهناز ؛  تهران ۱۳۶۷
شماره راهنما: ۷۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2