کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آئ‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ج‍زای‍ی‌ -- ای‍ران‌
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
دادرس‍ی‌ ع‍ادلان‍ه‌
دادگ‍اه‍ه‍ای‌ ان‍ق‍لاب‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
دی‍وان‌ ع‍دال‍ت‌ اداری‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و روی‍ه‌ه‍ا
ش‍ک‍ای‍ت‌ ه‍ا( م‍ق‍ررات‌ م‍دن‍ی‌ -- ) ای‍ران‌ -- ف‍رم‍ه‍ا و پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
م‍ن‍ت‍خ‍ب‍ی‌ از ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌
م‍واد م‍خ‍در -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ب‍اص‍ری‌ ، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۴۹-
ب‍ه‍رام‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، ۱۳۳۸-
ح‍ری‍ری‌، م‍ه‍دی‌
س‍ل‍طان‍ی‌ ل‍رگ‍ان‍ی‌، ش‍ه‍رام‌، ۱۳۴۸-
م‍ن‍ص‍ور، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر
 
ناشر:
آری‍ا داد
ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
خ‍رس‍ن‍دی‌
خ‍ط س‍وم‌
دی‍دار
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍دوی‍ن‌، ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ و ان‍ت‍ش‍ار ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌. اداره‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ار
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌، اداره‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍رک‍ز م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
ن‍ش‍ر دی‍دار
ن‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‍ه‌
ک‍م‍الان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
منابع آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵۸۸‬,‭‌م۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ همراه با قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشر دیدار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵۸۸‬,‭‌م۸‌ق۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور کیفری : )همراه با واژه نامه و زیرنویسهای توضیحی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ، اداره چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵۸۸‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
۳۸مساله شرعی درباره امور پلیسی
ایران .نیروی انتظامی .مرکز مبارزه با موادمخدر ؛  تهران مرکز مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۵/۶‬,‭‌م۴‌س۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات جزایی همراه با آراء وحدت رویه ، نظریات شورای نگهبان ، نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری ، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام ...
منصور، جهانگیر ؛  تهران دیدار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌م۷۷‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آیین دادرسی کیفری مواد مخدر
باصری ، علی اکبر، ۱۳۴۹- ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭‌ب۲۵آ۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه ی اظهارنامه های کاربردی
سلطانی لرگانی ، شهرام ، ۱۳۴۸- ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۱۰‬,‭‌س۸‌م۳۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات حقوقی
تهران بهنامی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵‬,‭‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
محشای مجموعه کامل قوانین و مقررات آئین دادرسی مدنی قانون آئین دادرسی ...نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام و...
تهران کمالان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۰۳/۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
محشای مجموعه کامل قوانین و مقررات آئین دادرسی کیفری قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور...
تهران کمالان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۳/۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آیین دادرسی مدنی
بهرامی ، بهرام ، ۱۳۳۸- ؛  تهران نگاه بینه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۱۰‬,‭‌ب۹آ۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ...
تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۴۴۲‬,‭د۹۵آ۲‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول دادرسی عادلانه در جرایم مواد مخدر
حریری ، مهدی ؛  تهران آریا داد   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۲۵۱‬,‭‌ح۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تنقیحی قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی :مشتمل بر قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی ...واژه نامه تفصیلی - مفهومی ؛ و
تهران ریاست جمهوری ، معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات . اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۰۴‬,‭آ۷‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تنقیحی آیین دادرسی کیفری و مقررات مربوطه : مشتمل بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ ، زیرنویس های توضیحی و تنقیحی و...
تهران ریاست جمهوری ، معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات . اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۶۰۴‬,‭‌م۷‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تنقیحی قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی :مشتمل بر قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی ...واژه نامه تفصیلی - مفهومی ؛ و
تهران ریاست جمهوری ، معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات . اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۰۴‬,‭آ۷‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تنقیحی آیین دادرسی کیفری و مقررات مربوطه : مشتمل بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ ، زیرنویس های توضیحی و تنقیحی و...
تهران ریاست جمهوری ، معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات . اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۶۰۴‬,‭‌م۷‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک