کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : آذری‌، غ‍لام‍رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ارت‍ب‍اط
زب‍ان‌ ای‍م‍ا و اش‍اره‌
س‍ی‍گ‍ار ک‍ش‍ی‍دن‌ -- ع‍وارض‌ و ع‍واق‍ب‌ س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
 
پدیدآور:
آذری‌، غ‍لام‍رض‍ا
ری‍چ‍م‍ون‍د، وی‍رج‍ی‍ن‍ی‍ا، ۱۹۴۹ - م‌
م‍س‍ج‍دی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
 
ناشر:
دان‍ژه‌
ص‍دا و س‍ی‍م‍اج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‌، ادره‌ ک‍ل‌ آم‍وزش‌ س‍ازم‍ان‌، واح‍دطراح‍ی‌ و ارزش‍ی‍اب‍ی‌ س‍ازم‍ان‌، ب‍خ‍ش‌ ف‍ن‌ آوری‌ آم‍وزش‍ی‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ س‍ل‌ و ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ری‍وی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیگار، زیانها و روش ترک
مسجدی ، محمد رضا ؛  تهران مرکز آموزشی پژوهشی درمانی سل و بیماریهای ریوی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۷‬,‭‌م۳‌س۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رفتار غیر کلامی در روابط میان فردی درسنامه ی ارتباطات غیرکلامی
ریچموند، ویرجینیا، ۱۹۴۹ - م ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ف‍لا۴۶،ر۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر :اصول و مبانی ارتباطات (انسانی -جمعی )
آذری ، غلامرضا ؛  تهران صدا و سیماجمهوری اسلامی ایران ، معاونت آموزش ، ادره کل آموزش سازمان ، واحدطراحی و ارزشیابی سازمان ، بخش فن آوری آموزشی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭آ۴‌م۷‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک