کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آرای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ -- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آرای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ -- ای‍ران‌
ای‍ران‌ .دی‍وان‌ ع‍دال‍ت‌ اداری‌
م‍واد م‍خ‍در -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
م‍واد م‍خ‍در -- م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ -- روی‍ه‌ ق‍ض‍ای‍ی‌
م‍واد م‍خ‍در--م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌--روی‍ه‌ ق‍ض‍ای‍ی‌
 
پدیدآور:
اب‍اذری‌ ف‍وم‍ش‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور،۱۳۴۲-
ب‍ازگ‍ی‍ر، ی‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۳-
ذب‍ح‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ذب‍ح‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۴-
م‍ظف‍ری‌، اح‍م‍د
 
ناشر:
ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
ج‍اودان‍ه‌ :ج‍ن‍گ‍ل‌
خ‍رس‍ن‍دی‌
ف‍ردوس‍ی‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
ق‍وه‌ ق‍ض‍ائ‍ی‍ه‌، م‍رک‍ز م‍طب‍وع‍ات‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نظرات قضایی در جرایم مواد مخدر، به انضمام قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق ...
مظفری ، احمد ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭آ۶۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قانون مدنی در آئینه آرای دیوانعالی کشور حقوق خانواده
بازگیر، یدالله ، ۱۳۳۳- ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۸-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۸۷‬,‭‌ب۲‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اباذری فومشی ، منصور،۱۳۴۲- ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰‬,‭‌ف‍لا۲‌م۳‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در نظم حقوق کنونی
تهران خرسندی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭‌ق۲۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در نظم حقوق کنونی
تهران خرسندی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭آ۱۳۸۶۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
محشی قوانین و مقررات مبارزه با مواد مخدر و داروهای روانگردان ( با آخرین اصلاحات و الحاقات : )آرای دیوان عدالت اداری ...
تهران بهنامی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭،/آ۲۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در رویه قضایی
تهران جاودانه :جنگل   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شرح و بررسی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاقات بعدی آن با تکیه بر آراء و نظریه های مشورتی
ذبحی ، حسین ، ۱۳۴۴- ؛  تهران قوه قضائیه ، مرکز مطبوعات و انتشارات   ، ۱۳۹۲-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭ذ۲‌ش۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شرح جامع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی در نظم حقوقی جدید
ذبحی ، حسین ؛  تهران قوه قضائیه ، مرکز مطبوعات و انتشارات   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭ذ۲‌ش۳۶‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک