کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آرش‍ی‍و
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آرش‍ی‍و
آرش‍ی‍و -- م‍دی‍ری‍ت‌
آرش‍ی‍و-م‍دی‍ری‍ت‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
آرش‍ی‍وه‍ای‌ دی‍د و ش‍ن‍ودی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ب‍ای‍گ‍ان‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
وس‍ای‍ل‌ دی‍د و ش‍ن‍ودی‌ -- آرش‍ی‍و -- م‍دی‍ری‍ت‌
وس‍ای‍ل‌ دی‍د و ش‍ن‍ودی‌ -- آرش‍ی‍و --م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ادم‍ون‍دس‍ون‌، ری‌
ع‍ل‍ی‍زاده‌، م‍ه‍ران‍گ‍ی‍ز
ف‍دای‍ی‌ ع‍راق‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۲۴-
م‍رادی‌، ن‍ورال‍ل‍ه‌،۱۳۲۱-
پ‍درس‍ون‌، آن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)،م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ک‍ت‍اب‍دار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت اسناد و مدارک و فن بایگانی
علیزاده ، مهرانگیز ؛  تهران دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۷۳۶‬,‭‌ع۸‌م۴‬,‭۱۳۵۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه و اصول آرشیوداری دیداری شنیداری
ادموندسون ، ری ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭CD‬,‭۹۷۳/۲‬,‭‌ف‍لا۴‌ف۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت آرشیوهای دیداری - شنیداری
مرادی ، نورالله ،۱۳۲۱- ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭CD‬,‭۹۷۳/۲‬,‭‌م۴‌م۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نگهداری اسناد
پدرسون ، آن ؛  تهران سازمان اسناد ملی ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭CD‬,‭۹۵۰‬,‭‌پ۴‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آرشیوداری دیداری - شنیداری
مرادی ، نورالله ،۱۳۲۱- ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭CD‬,‭۹۷۳/۲‬,‭‌م۴آ۱۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر شناخت اسناد آرشیوی
فدایی عراقی ، غلامرضا، ۱۳۲۴- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭CD‬,‭۹۶۵‬,‭‌ف۲،‌ف۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت اسناد الکترونیکی :مجموعه مقاله های نخستین همایش ملی آرشیو(آرشیو برای همه )
همایش ملی آرشیوی ایران (نخستین :۱۳۸۸ : تهران ) ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭CD‬,‭۹۵۰‬,‭‌ه۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک