کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د اردب‍ی‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
خ‍ود-ت‍ن‍ظی‍م‍ی‌
س‍رش‍ت‌
س‍ی‍اس‍ت‌ ج‍ن‍ای‍ی‌
م‍واد م‍خ‍در
ه‍ی‍ج‍ان‌ خ‍واه‍ی‌
وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
آذر ن‍ص‍ی‍ر آب‍ادی‌، رام‍ی‍ن‌
اب‍راه‍ی‍م‌ زاده‌، ه‍ادی‌
ام‍ان‍ی‌، ب‍ه‍ن‍ام‌
ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، ب‍ه‍ن‍ام‌
ج‍ل‍دی‍ان‍ی‌، لاپ‍ر
رس‍ت‍م‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
طی‍ب‍ی‌، ک‍ل‍ث‍وم‌
غ‍ائ‍ب‌، ع‍ل‍ی‌
ق‍ره‌ زاده‌، م‍ی‍ن‍ا
ق‍ل‍ی‌ پ‍ور ک‍وی‍ج‌، ص‍ال‍ح‌
م‍ت‍ی‍ق‍ن‍ی‌، ی‍اش‍ار
م‍ح‍ب‍وب‍ی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
م‍ح‍م‍د پ‍ور، ال‍ه‍ام‌
م‍ح‍م‍دزاده‌، آی‍س‍ان‌
م‍ح‍م‍دی‌، ع‍زی‍ز
م‍وس‍وی‌ اص‍ل‌، اک‍ب‍ر
ن‍ظری‌، س‍ول‍م‍از
ن‍ع‍م‍ت‍ی‌، ح‍م‍ی‍را
ن‍وج‍وان‌، ک‍م‍ال‌
ن‍وظه‍ور، ج‍ب‍رئ‍ی‍ل‌
 
ناشر:
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
راهکارهای نجات از آتش اعتیاد ( ریشه واقعی تروریسم )
متیقنی ، یاشار ؛  دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اردبیل ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۵۴۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
سیاست جنایی در قبال قاچاق مواد مخدر در حقوق ایران و اسناد بین الملل
نوظهور، جبرئیل ؛  دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اردبیل ، دانشکده علوم انسانی ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۷۶۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه متغیرهای هیجان خواهی ، جرات ورزی و سلامت روانی در جوانان معتاد( زندانی - خودمعرف )و غیر معتاد شهرستان اردبیل
نعمتی ، حمیرا ؛  دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اردبیل ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۷۶۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
علل ازدیاد اعتیاد در جامعه ایرانی و جهان
محمد پور، الهام ؛  آزاد اسلامی واحد اردبیل ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۹۵۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه ارزیابی شناختی ، قضاوت اجتماعی و بهزیستی هیجانی در بین افراد مصرف کننده متادون ، آمفتامین و عادی
امانی ، بهنام ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل ۱۳۹۵-۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۰۳۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه خود-تنظیمی ، کنترل عاطفی و محرومیت اجتماعی در معتادین به مواد مخدر و داروهای روان گردان و افراد بهنجار
طیبی ، کلثوم ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۴۹۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
موثرترین روش پیشگیری از اعتیاد و جرایم موادمخدر
نوجوان ، کمال ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل علوم انسانی   ، ۱۳۹۳-۱۳۹۴
شماره راهنما: ۵۰۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه رشد اخلاقی و تنظیم هیجانی در نوجوانان دارای سوء مصرف مواد و نوجوانان عادی
جلدیانی ، لاپر ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل علوم انسانی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۵۸۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش در بهبود انگیزه ترک ، تمایل برای برقراری ارتباط و نگرش به اعتیاد افراد معتاد
قره زاده ، مینا ؛  آزاد اسلامی واحد اردبیل ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۰۹۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی سیمای جنایی مجرمین مواد مخدر در اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی استان اردبیل
ابراهیم زاده ، هادی ؛  آزاد اسلامی واحد اردبیل ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۱۱۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثربخشی هیبنوتیزم درمانی بر پیشگیری از عود، کاهش تکانشگری و ولع در افراد ترک صکننده مواد محرک
بهشتی ، بهنام ؛  آزاد اسلامی واحد اردبیل ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۱۵۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر بخشی درمان فراشناختی بر بهزیستی روان شناختی و تنظیم هیجان در معتادان در حال ترک
آذر نصیر آبادی ، رامین ؛  آزاد اسلامی واحد اردبیل ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۱۷۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه ابعاد پنج گانه شخصیت ، سبک دلبستگی و سازگاری با آمادگی به اعتیاد در دانش آموزان
محمدی ، عزیز ؛  آزاد اسلامی واحد اردبیل ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۲۲۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه بین مصرف مواد افیونی و درد مزمن در بیماران دیالیزی بیمارستان رازی رشت طی سال ۱۳۹۳
محبوبی ، معصومه ؛  آزاد اسلامی واحد اردبیل علوم پزشکی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۶۳۵پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی یافته های جمعیت شناختی و عوارض کبدی ، کلیوی در بیماران با مسمومیت حاد مواد مخدر بستری شده در بیمارستان آیت ا ... طالقانی ارومیه
محمدزاده ، آیسان ؛  آزاد اسلامی واحد اردبیل علوم پزشکی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۶۳۶پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی سابقه مصرف مواد مخدر و سایر عوامل خطر در بیماران مبتلا به کله سیستیت حاد عمل شده بستری در بیمارستان سبلان شهرستان اردبیل در سال ۱۳۹۴
رستمی ، سعید ؛  آزاد اسلامی واحد اردبیل علوم پزشکی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۵۴۳پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
حکم فقهی مواد مخدر از دیدگاه فقه اسلام
غائب ، علی ؛  آزاد اسلامی واحد اردبیل ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۵۴۴پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه مصرف رسانه ای با گرایش به مصرف مواد مخدر در بین جوانان شهر اردبیل
موسوی اصل ، اکبر ؛  آزاد اسلامی واحد اردبیل ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۵۴۵پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و انتخاب نوع ماده در بین سوء مصرف کنندگان مواد مخدر در شهر تبریز
قلی پور کویج ، صالح ؛  آزاد اسلامی واحد اردبیل ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۵۴۶پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه ابعاد سرشت ، تکانشوری و تصمیم گیری در معتادین به مواد مخدر و داروهای محرک زا با افراد بهنجار
نظری ، سولماز ؛  آزاد اسلامی واحد اردبیل ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۵۴۹پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2