کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د گ‍رگ‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
 
پدیدآور:
ب‍ی‌ ب‍اک‌، س‍ع‍ی‍ده‌
رض‍ای‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
زارع‌ ک‍رج‍ای‍ی‌، ق‍رب‍ان‍ع‍ل‍ی‌
ف‍ت‍ح‍ی‌، راض‍ی‍ه‌
ول‍ی‍خ‍ان‍ی‌، ارب‍ع‍ی‍ن‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه و رابطه میزان رضایت جنسی زناشویی ، تاب آوری و کیفیت خواب معتادین تحت درمان با داروهای متادون ، بوپرنورفین و اپیوم در مراکز درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست استان گلستان در سال 4931
ولیخانی ، اربعین ؛  آزاد اسلامی واحد گرگان ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۱۳۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه ومقایسه عوامل زمینه ای با گرایش به اعتیاد در معتادان مجرد ومتاهل شهر گرگان
رضایی ، حسین ؛  آزاد اسلامی واحد گرگان ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۱۶۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه ومقایسه نگرش نسبت به مواد مخدر وسبک های ادراک شده فرزند پروری در بین دانشجویان علوم انسانی وفنی مهندسی دانشگاه آزاد شهر گرگان
فتحی ، راضیه ؛  آزاد اسلامی واحد گرگان ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۱۷۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
علل تأثیرگذار( روانی ، اجتماعی )بر افزایش میزان اعتیاد به مواد مخدر صنعتی ( شیشه ، کراک ، اکستاسی )در بین نوجوانان شهرستان گرگان و راهکارهای پیشگیری از آن
بی باک ، سعیده ؛  آزاد اسلامی واحد پردیس علوم و تحقیقات گرگان ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۱۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه تمایل به ارتکاب جرم ،استرس ادراک شده و سازگاری در معتادان به مواد مخدر، محرک و توهم زا مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد شهرستان گرگان
زارع کرجایی ، قربانعلی ؛  آزاد اسلامی واحد گرگان ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۴۱۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک