کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د اروم‍ی‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زن‍ان‌
 
پدیدآور:
اک‍ب‍ری‌، ال‍ن‍از
ح‍م‍ی‍دی‍ان‌ راد، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
ع‍ب‍اس‌ زاده‌، م‍ج‍ی‍د
ع‍ظی‍م‍ی‌ ی‍والاری‌، س‍ع‍ی‍ده‌
م‍م‍ق‍ان‍ی‌ گ‍وی‍ج‍ه‌ ل‍و، ام‍ی‍ن‌
پ‍ورت‍ق‍ی‌، س‍م‍ی‍را
 
ناشر:
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
نقش عوامل استرس زا و هم وابستگی در گرایش به سمت اعتیاد به مواد مخدر در بین دانشجویان دانشگاه آزاد ارومیه سال ۱۳۹۵-۱۳۹۶
اکبری ، الناز ؛  آزاد اسلامی واحد ارومیه علوم انسانی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۴۰۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه بین سبک های دل بستگی و تصویر بدنی با منابع کنترل زنان معتاد مستقر در مراکز ترک اعتیاد شهر ارومیه در سال ۹۶
عظیمی یوالاری ، سعیده ؛  آزاد اسلامی واحد ارومیه علوم انسانی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۴۱۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی و رتبه بندی موثرترین روشهای پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر در سازمان های دولتی شهرستان ارومیه
عباس زاده ، مجید ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۴۵۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی وضعیت بروز خشونت و عوامل مؤثر(شخصیتی ، شناختی ، هیجانی ، اجتماعی ، خانوادگی )برآن در معتادان شهرستان ارومیه
ممقانی گویجه لو، امین ؛  آزاد اسلامی واحد ارومیه علوم انسانی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۴۸۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
شیوع شناسی مصرف مواد و الکل در دانشجویان دانشگاه های ارومیه
حمیدیان راد، معصومه ؛  آزاد اسلامی واحد ارومیه علوم انسانی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۴۸۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان انگیزه شغلی و رضایت شغلی کارکنان پیشگیری از اعتیاد و رابطه سیستم های مغزی و رفتاری با آنها در شهر ارومیه
پورتقی ، سمیرا ؛  آزاد اسلامی واحد ارومیه علوم انسانی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۵۹۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان انگیزه شغلی و رضایت شغلی کارکنان پیشگیری از اعتیاد و رابطه سیستم های مغزی و رفتاری با آنها در شهر ارومیه
پورتقی ، سمیرا ؛  آزاد اسلامی واحد ارومیه علوم انسانی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۵۹۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک