کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : آزاد اس‍لام‍ی‌ -واح‍د ت‍ن‍ک‍اب‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
student
آم‍وزش‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍ه‌ روش‌ م‍ات‍ری‍ک‍س‌
اخ‍ت‍لال‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ اف‍راد
اع‍ت‍ی‍اد - راه‍ب‍رده‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍رس‌
م‍ح‍رک‍ه‍ای‌ وس‍وس‍ه‌ ان‍گ‍ی‍ز
 
پدیدآور:
اص‍غ‍رزاده‌، ف‍اطم‍ه‌
دروی‍ش‌ ن‍ی‍ا، آزاده‌
روش‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ش‍ی‍ری‌، پ‍ی‍م‍ان‌
ع‍ن‍ای‍ت‌، ج‍واد
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر درمان شناختی رفتاری بر روی اختلال شخصیت افراد وابسته به کراک
اصغرزاده ، فاطمه ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۶۹۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه سوگیری توجه نسبت به محرکهای وسوسه انگیز مربوط به مواد افیونی بین گروه کنترل بهنجار، ترک کرده و وابسته به مواد بین مراجعین خود معرف به کلینیک های درمانی وابسته بهنجار، ترک کرده و وابسته به مواد بین مراجعین خود معرف به کلینیک های درمانی وابسته به سازمان بهزیستی آذربایجان شرقی
عنایت ، جواد ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۶۱۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله با استرس بر میزان رضایت زناشویی و شادکامی همسران معتادین مراجعه کننده به اداره بهزیستی شهر کرمانشاه
روشنی ، علیرضا ؛  دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تنکابن ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۷۴۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
پیش بینی گرایش به مصرف مواد و الکل بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه در دانش آموزان مقطع متوسطه
شیری ، پیمان ؛  آزاد اسلامی -واحد تنکابن ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۸۴۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی درمان به روش ماتریکس بر افسردگی و نگرش به مواد سومصرف کنندگان به شیشه در شهر تهران
درویش نیا، آزاده ؛  آزاد اسلامی واحد تنکابن ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۲۹۷پ‌ غ‍ی‍ر چ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک