کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : آزاد- واح‍د ی‍زد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
methadone maintenance therapy
ص‍م‍ی‍م‍ی‍ت‌ زن‍اش‍وی‍ی‌
ع‍ل‍ل‌ گ‍رای‍ش‌ ب‍ه‌ س‍وءم‍ص‍رف‌ م‍واد م‍خ‍در
 
پدیدآور:
ارب‍اب‌، ح‍م‍زه‌
اق‍دام‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
ب‍رخ‍وردار، م‍ه‍ی‍ن‌
ت‍وک‍ل‍ی‌، ع‍ف‍ت‌
ج‍وک‍ار، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د
ح‍ک‍م‌ ال‍ل‍ه‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د
خ‍وان‍ی‍ن‌ زاده‌، ن‍ج‍م‍ه‌
دش‍ت‌ آب‍ادی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
دش‍ت‍ی‌ رح‍م‍ت‌ آب‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌
رج‍ب‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
ع‍اب‍دی‌، آرزو
ع‍رب‌، ف‍رزان‍ه‌
ف‍ت‍وح‍ی‌ چ‍اه‍وک‍ی‌، اع‍ظم‌
ف‍لاح‍ی‌، س‍ارا
م‍خ‍ت‍اری‌ اردک‍ان‌، ف‍اطم‍ه‌
م‍ع‍ص‍وم‍ی‌، ال‍ه‍ام‌
م‍ی‍ررح‍ی‍م‍ی‌ ب‍ی‍داخ‍وی‍دی‌، ص‍ال‍ح‌
ه‍م‍ت‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
پ‍اک‌ رای‌، ح‍س‍ی‍ن‌
پ‍ی‍م‍ان‌ ف‍ر، ح‍م‍ی‍درض‍ا
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخش درمان فرا شناخت به شیوه گروهی بر نگرش های ناکارآمد و کنترل فکر معتادین مرد تحت درمان متادون
ارباب ، حمزه ؛  آزاد- واحد یزد ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۹۶۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر بخشی آموزش طراحی و تولید چند رسانه ای اثرات زیستی .شناختی . روانی و اجتماعی مواد مخدر بر نگرش به مواد دختران دبیرستانی شهر یزد
دشت آبادی ، معصومه ؛  آزاد اسلامی واحد یزد ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۰۸۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی درمان مبتنی بر تئوری انتخاب بر بهزیستی روانشناختی افراد معتاد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر یزد
پیمان فر، حمیدرضا ؛  آزاد اسلامی واحد یزد ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۱۶۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی و تولید چند رسانه ای اثرات زیستی ، روانی و اجتماعی مواد مخدر و اثر بخشی آن بر نگرش به مواد مخدر در پسران دبیرستانی شهر یزد
توکلی ، عفت ؛  آزاد اسلامی واحد یزد ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۲۲۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی درمان مبتنی بر تئوری انتخاب بر تاب آوری همسران معتادین مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر یزد
جوکار، علی محمد ؛  آزاد اسلامی واحد یزد ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۲۳۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
فراتحلیل پژوهش های مرتبط با علل اعتیاد از سال ۱۳۹۳-۱۳۸۳
همتی ، فاطمه ؛  دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات واحد یزد ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۰۳پ‌ غ‍ی‍ر چ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
علل و روند گرایش زنان به سوء مصرف مواد در یزد
پاک رای ، حسین ؛  آزاد اسلامی واحد یزد ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۳۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی آموزش صبر با رویکرد درمان یکپارچه توحیدی بر خودتنظیمی هیجانی معتادان مراجعه کننده به مراکز درمان اعتیاد شهر یزد
میررحیمی بیداخویدی ، صالح ؛  آزاد اسلامی واحد یزد ۱۳۹۸
شماره راهنما: ۱۶۱۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیل جرم شناسی برگشت زنان به زندان در جرایم مواد مخدر در استان تهران
عرب ، فرزانه ؛  آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات واحد یزد ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۵۹۰پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
رهیافتی فقهی جرم شناسی بر توجیه مجازات سالب حیات در جرائم مواد مخدر و روانگردان
اقدامی ، فاطمه ؛  آزاد اسلامی واحد یزد ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۵۹۱پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
پیش بینی آمادگی به اعتیاد بر اساس هیجان خواهی ، ناگویی خلقی و ابراز وجود در دانشجویان دانشگاه آزاد یزد
مختاری اردکان ، فاطمه ؛  آزاد اسلامی واحد یزد ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۵۹۲پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
تبیین زمینه ها و علل گرایش زنان به اعتیاد در شهر یزد به مواد مخدر به روش کیفی با رویکرد نظریه مبنایی
فتوحی چاهوکی ، اعظم ؛  آزاد اسلامی واحد یزد ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۵۹۴پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر بخشی زوج درمانی رفتاری تلفیقی بر بهبود کیفیت زندگی ، رضایت - زناشویی وکاهش تکانشوری زوجین مراجعه کننده به کلینیک های درمان اعتیاد شهرستان کاشان
معصومی ، الهام ؛  آزاد اسلامی واحد یزد ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۵۹۶پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی آموزش خودتنظیمی شناختی هیجانی بر بهزیستی روانشناختی - و تغییر نگرش به اعتیاد در افراد وابسته به نیکوتین
عابدی ، آرزو ؛  آزاد اسلامی واحد یزد ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۵۹۸پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
راهکارهای مقابله با روشهای ورود مواد مخدر به زندان یزد
برخوردار، مهین ؛  آزاد اسلامی واحد یزد ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۵۹۹پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر بخشی گروه درمانی با رویکرد شناختی رفتاری بر میزان ولع بازگشت مصرف مواد در افراد تحت - درمان نگهدارنده با متادون مراجعه کننده به مرکز درمان اعتیاد میثاق
حکم اللهی ، عبدالمجید ؛  آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات یزد ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۶۰۲پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه اتر بخشی اموزش تکنیک های توجه برگردانی بر میزان خودکارامدی و تمایل مصرف ( ولع )در زنان وابسته به مواد مخدر و مواد محرک
خوانین زاده ، نجمه ؛  آزاد اسلامی واحد یزد ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۶۰۳پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
آسیب شناسی نقش نهادهای دولتی در برنامه های پیشگیری از اعتیاد
دشتی رحمت آبادی ، علی ؛  آزاد اسلامی واحد یزد ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۶۰۴پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تأثیر آموزش تفکر مثبت بر صمیمیت زناشویی و بهزیستی روانشناختی در مراجعین مرد تحت درمان مراکز ترک اعتیاد شهرستان یزد
رجبی ، حمید ؛  آزاد اسلامی واحد یزد ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۶۰۵پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر درمان ، پذیرش و تعهد بر خود پنداری بدنی معتادین مواد مخدر شیشه بعد از ترک مواد مخدر
فلاحی ، سارا ؛  آزاد اسلامی واحد یزد ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۶۰۶پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2