کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وخ‍ت‍ن‌ -- اخ‍ت‍لالات‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
اف‍س‍ردگ‍ی‌
خ‍وان‍دن‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اخ‍ت‍لاف‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ غ‍ی‍رع‍ادی‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
م‍اف‍ی‍ا -- ای‍ت‍ال‍ی‍ا
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌
ن‍ق‍ش‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ن‍گ‍رش‌( روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ) آزم‍ای‍ش‌
ک‍ودک‍ان‌ ن‍اس‍ازگ‍ار
 
پدیدآور:
آدل‍ر، م‍ورت‍ی‍م‍ر ج‍روم‌، ۱۹۰۲-
آن‍اس‍ت‍ازی‌، آن‌، ۱۹۰۸-
ات‍س‍ل‍ن‍در، پ‍ت‍ر، ۱۹۲۶-
اول‍ت‍م‍ن‍ز، ت‍ام‍س‌
اوپ‍ن‍ه‍ای‍م‌، آب‍راه‍ام‌ ن‍ف‍ت‍ل‍ی‌، ۱۹۲۴-
ب‍وش‍ارلا، ژاک‌
روش‌ ب‍لاواس‍پ‍ن‍ل‍ه‌، آن‌ م‍اری‌
والاس‌، ج‍رال‍د، ۱۹۴۰-
پ‍ادووان‍ی‌، م‍ارس‍ل‌
ک‍ل‍ی‍ت‍ون‌، پ‍ائ‍ولا، ۱۹۳۴-
گ‍رام‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌. م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کودکان دژمنش :اهانت و خشونت
بوشارلا، ژاک ؛  [مشهد] آستان قدس رضوی . معاونت فرهنگی   ، ۱۳۷۱-۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۴۹۹‬,‭‌ب۹‌ک۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رمز پیروزی در زندگی فردی و اجتماعی
گرامیان ، علی ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۹‌گ۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طرح پرسشنامه و سنجش نگرشها
اوپنهایم ، آبراهام نفتلی ، ۱۹۲۴- ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۷۸‬,‭‌ن۸‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تفاوتهای فردی
آناستازی ، آن ، ۱۹۰۸- ؛  مشهد آستان قدس رضوی . معاونت فرهنگی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۷‬,‭آ۸‌ت۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تجربی تحقیق اجتماعی
اتسلندر، پتر، ۱۹۲۶- ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌ف‍لا۲ر۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ناتوانیهای یادگیری مفاهیم و ویژگیها
والاس ، جرالد، ۱۹۴۰- ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۴۷۰۵‬,‭و۲‌ن۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آخرین سالهای مافیا
پادووانی ، مارسل ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۴۵۳‬,‭‌ف‍لا۹۳‌م۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
چگونه کتاب بخوانیم
آدلر، مورتیمر جروم ، ۱۹۰۲- ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۸۳‬,‭آ۴‌چ۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مطالعات موردی در روانشناسی نابهنجاری
اولتمنز، تامس ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۵‬,‭‌ف‍لا۸‌م۶‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
درمان افسردگی :اختلاف نظرهای گذشته و نگرش جدید
کلیتون ، پائولا، ۱۹۳۴- ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۷‬,‭‌ک۸د۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مفهوم نقش در روانشناسی اجتماعی
روش بلاواسپنله ، آن ماری ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳۱‬,‭ر۹‌م۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک