کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آم‍ارگ‍ی‍ری‌ ن‍م‍ون‍ه‌ای‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍ارگ‍ی‍ری‌ ن‍م‍ون‍ه‌ای‌
ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
 
پدیدآور:
ت‍اج‍داری‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۱۶-
دال‍ی‍ن‍وس‌، ت‍ور
رائ‍و، پ‍ودوری‌
راج‌، دس‌
ل‍وی‌، پ‍ل‌
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ات‍ا
م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌
م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ آم‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آمارگیری نمونه ای کاربردی همراه با کاربرد نمونه گیری در سرشماریها
تاجداری ، پرویز، ۱۳۱۶- ؛  [تهران ؟] اتا   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۶‬,‭‌ت۲آ۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی بررسیهای نمونه ای
دالینوس ، تور ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۶‬,‭د۲‌م۲‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر آمارگیری نمونه ای
تاجداری ، پرویز، ۱۳۱۶- ؛  [تهران ] اتا   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۶‬,‭‌ت۲‌م۷‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طرحهای آمارگیری نمونه ای
راج ، دس ؛  تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۶‬,‭ر۲ط۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روش شناسی نمونه گیری و کاربردهای آن
رائو، پودوری ؛  تهران مرکز آمار ایران ، پژوهشکده آمار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۱/۲‬,‭ر۲۵د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نمونه گیری :روشها و کاربردها
لوی ، پل ؛  تهران مرکز آمار ایران ، پژوهشکده آمار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۸۴۹/۴۹‬,‭‌ل۹‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک