کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آم‍ار ری‍اض‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
 
پدیدآور:
گ‍ری‍ن‍ون‌، ژی‍ل‌selliG , nonerG
 
ناشر:
س‍اوالان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آمار کاربردی ( به زبان ساده )
گرینون ، ژیل selliG , nonerG ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌گ۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک