کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آم‍وزش‌ از راه‌ دور -- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ از راه‌ دور
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -- ای‍ران‌
داروه‍ا -- ک‍ن‍ت‍رل‌ و م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا ق‍اچ‍اق‌
دوپ‍ی‍ن‍گ‌ در ورزش‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ دارو
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- درم‍ان‌
م‍ت‍ام‍ف‍ت‍ام‍ی‍ن‌ -- س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌
 
پدیدآور:
اب‍طح‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
اح‍م‍دون‍د، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌،۱۳۲۳-
ب‍ن‍ک‍راف‍ت‌، ان‍گ‍س‌
ت‍ی‍ل‍ور، ن‍ی‍ک‍لاس‌ ت‍ی‌.
رئ‍ی‍س‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌،۱۳۵۳-
س‍ان‍ت‍لا، ت‍ام‍س‌ ام‌
س‍خ‍اوت‌، ج‍ع‍ف‍ر
ش‍ع‍ب‍ان‍پ‍ور، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌،۱۳۵۳-
ف‍رج‌ال‍ل‍ه‍ی‌، م‍ه‍ران‌
ن‍ات‍اراج‍ان‌، م‍ان‍گ‍ای‌
واش‍ت‍ن‌، آرن‍ول‍د ام‌
 
ناشر:
اس‍ت‍ادی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
م‍ه‍ر ان‍دی‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی انحرافات اجتماعی ( رشته علوم اجتماعی )
سخاوت ، جعفر ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف‍لا۹‌س۳۱۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی ( رشته مدیریت )
ابطحی ، حسین ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف‍لا۹‌ف‍لا۱۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد( سبب شناسی و درمان آن )
احمدوند، محمدعلی ،۱۳۲۳- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف‍لا۹،‌ف‍لا۲۶‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و بانک سوالات امتحانی اعتیاد( سبب شناسی و درمان آن )
رئیسی ، فاطمه ،۱۳۵۳- ؛  تهران استادی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۸‬,‭ر۹ر۲۶۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روان درمانی اختلالات مربوط به مصرف مواد و الکل
واشتن ، آرنولد ام ؛  تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭و۲ر۹‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کمک به افراد معتاد به متامفتامین :شیوه ای جدید و خلاقانه برای خانواده ها و جامعه
تیلور، نیکلاس تی . ؛  تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۸،/‌م۲۴،‌ت۹‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی مواد مخدر و الکل در جامعه
بنکرافت ، انگس ؛  تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ب۸۴‌م۸‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه حقایق آشکار از مواد مخدر :مواد نیروزا
سانتلا، تامس ام ؛  تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۱۲۳۰‬,‭‌س۲‌م۸‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
رشد آموزش از راه دور در ایران و جهان ( گروه پژوهش نوآوری و آموزش )
فرج اللهی ، مهران ؛  تهران bجاده لشکرک ازگل خ نخل سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۰‬,‭‌ف۴ر۵‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و بانک سوالات اعتیاد، سبب شناسی و درمان براساس کتاب محمدعلی احمدوند
شعبانپور، ابوالفضل ،۱۳۵۳- ؛  تهران مهر اندیش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۲۸‌ف‍لا۶۲۵‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری و درمان در سوءمصرف مواد مخدر
ناتاراجان ، مانگای ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ن۱۶‌پ۹‬,‭۱۳۹۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک