کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
 
پدیدآور:
س‍ی‍ف‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر، ۱۳۲۰-
س‍ی‍ف‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۲۰-
ه‍وم‍ن‌، ح‍ی‍درع‍ل‍ی‌،۱۳۱۱-
ک‍ارت‍رای‍ت‌، ک‍ارول‌
 
ناشر:
رش‍د
ن‍ش‍ر دوران‌
پ‍ی‍ک‌ ف‍ره‍ن‍گ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پرورش مهارتهای مشاهده
کارترایت ، کارول ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۰۵۱‬,‭‌ک۲‌پ۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روشهای اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی
سیف ، علی اکبر، ۱۳۲۰- ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۱۰۳۴‬,‭‌س۹ر۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اندازه گیری ، سنجش و ارزشیابی آموزشی
سیف ، علی اکبر، ۱۳۲۰- ؛  تهران نشر دوران   ،
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۱۰۳۴‬,‭‌س۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اندازه گیریهای روانی و تربیتی
هومن ، حیدرعلی ،۱۳۱۱- ؛  تهران پیک فرهنگ   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۱۳۱‬,‭‍ه۹‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک