کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : آوی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ت‍ع‍داد
اف‍س‍ردگ‍ی‌ در ن‍وج‍وان‍ان‌ --ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
س‍ی‍گ‍ار--اع‍ت‍ی‍اد--درم‍ان‌
ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ -- ق‍رن‌۲۰ م‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
آرم‍س‍ت‍ران‍گ‌، ت‍وم‍اس‌، ۱۹۵۱-
آل‍دری‍چ‌، م‍ت‍ی‍و
ف‍ی‍ت‍س‌ پ‍ات‍ری‍ک‌، ک‍ارول‌
گ‍ن‍ت‍وس‌، ج‍ک‌
 
ناشر:
آوی‍ن‌
پ‍ی‍ک‌ آوی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
هفت نوع هوش : شناخت و پرورش قابلیتهای هوشی
آرمسترانگ ، توماس ، ۱۹۵۱- ؛  تهران پیک آوین   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۳۱‬,‭آ۴‍ه۷‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بیراهه ای در زندگی من
گنتوس ، جک ؛  تهران پیک آوین   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۶۷‬,‭‌ن۲‌ب۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
افسردگی در جوانان
فیتس پاتریک ، کارول ؛  تهران آوین   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۶‬,‭‌ف‍لا۷‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز ترک سیگار ( راهنمای کامل عملی )
آلدریچ ، متیو ؛  تهران آوین   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭آ۷‌خ ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک