کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اب‍اذری‌ ف‍وم‍ش‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور،- ۱۳۴۲
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ .دی‍وان‌ ع‍دال‍ت‌ اداری‌
ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ --ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
ق‍رارداده‍ا -- طرز ت‍ن‍ظی‍م‌
م‍واد م‍خ‍در -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
چ‍ک‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ک‍ار -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
اب‍اذری‌ ف‍وم‍ش‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
اب‍اذری‌ ف‍وم‍ش‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
اب‍اذری‌ ف‍وم‍ش‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور، ۱۳۴۲-
اب‍اذری‌ ف‍وم‍ش‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور،- ۱۳۴۲
اب‍اذری‌ ف‍وم‍ش‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور،۱۳۴۲-
 
ناشر:
ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
خ‍رس‍ن‍دی‌
خ‍ط س‍وم‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شرحی بر قانون مجازات اسلامی ایران
اباذری فومشی ، منصور، ۱۳۴۲- ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ف‍لا۲‌ش۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه محشی از قوانین و مقررات چک
اباذری فومشی ، منصور ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۳۹‬,‭‌ف‍لا۲۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه محشی از قوانین و مقررات مدنی
تهران خرسندی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۳‬,‭‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مواد مخدر
اباذری فومشی ، منصور ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴،/آ۱۳۸۸۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اباذری فومشی ، منصور،۱۳۴۲- ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰‬,‭‌ف‍لا۲‌م۳‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات ، دعاوی و جرائم در قانون کار
اباذری فومشی ، منصور، ۱۳۴۲- ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۷۰‬,‭‌ف‍لا ۲۶‌ح۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تنظیم و نگارش انواع قراردادها
اباذری فومشی ، منصور،- ۱۳۴۲ ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭K‬,‭۱۰۲۴‬,‭‌ف‍لا۲‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نحوه عملی تنظیم انواع قراردادها
اباذری فومشی ، منصور،- ۱۳۴۲ ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭K‬,‭۱۰۲۴‬,‭‌ف‍لا۲‌ن۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک