کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۵۰-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
داروه‍ا -- س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- درم‍ان‌
ق‍ص‍ه‌گ‍وی‍ی‌
م‍ت‍ام‍ف‍ت‍ام‍ی‍ن‌
م‍واد م‍خ‍در -پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
 
پدیدآور:
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر، ۱۳۵۰-
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۵۰-
ف‍ل‍ورس‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌ ج‌
گ‍ورس‍ک‍ی‌، ت‍رن‍س‌
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ردم‌
ن‍ش‍رن‍وش‍ت‍ه‌
پ‍ی‍غ‍ام‌ دان‍ش‌
پ‍ی‍غ‍ام‌ دان‍ش‌، س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زس‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ک‍ن‍ک‍اش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملیاتی پیشگیری از بازگشت
گورسکی ، ترنس ؛  اصفهان فرهنگ مردم   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴/۱۵‬,‭‌گ۹ر۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بازگشت و بهبودی از اعتیاد
ابراهیمی ، علی اکبر، ۱۳۵۰- ؛  اصفهان کنکاش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ف‍لا۲‌ب۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گروه درمانی در سوء مصرف مواد :راهنمای کار گروهی با معتادین
فلورس ، فیلیپ ج ؛  اصفهان bتلفن ناشر : ۰۹۱۳۱۰۰۵۱۲۹ - ۲۲۰۸۷۱۱ ،آدرس ناشر :اصفهان ، خ . فردوسی ، خ . منوجهری ، مجمر ... پیغام دانش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ف۸‌گ۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گروه درمانی برای سوءمصرف کنندگان مواد :راهنمای درمان مبتنی بر مراحل تغییر
اصفهان bتلفن ناشر : ۶۲۵۸۰۴۹ ۰۳۱۱ ،آدرس ناشر :اصفهان ، سه راه حکیم نظامی ، ابتدای خیابان ارتش . کنکاش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌گ۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش پیشگیری از اعتیاد با رویکرد مهارتهای زندگی
ابراهیمی ، علی اکبر، ۱۳۵۰- ؛  اصفهان کنکاش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۲آ۷۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از اعتیاد در دوره پیش دبستانی
ابراهیمی ، علی اکبر، ۱۳۵۰- ؛  اصفهان پیغام دانش ، سازمان بهزستی استان اصفهان معاونت امور فرهنگی و پیشگیری   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۴۲‬,‭‌ف‍لا۹۲‌پ‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
صد سوال والدین در مورد اعتیاد خطوط راهنمای پیشگیری ، تشخیص ، درمان و پیشگیری از عود
ابراهیمی ، علی اکبر، ۱۳۵۰- ؛  اصفهان نشرنوشته   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۲‬,‭‌ف‍لا۲‌ص۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
گام بعدی برای زندگی بهتر ( : کتابچه کار پیشگیری از بازگشت به اعتیاد)
ابراهیمی ، علی اکبر، ۱۳۵۰- ؛  اصفهان کنکاش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ف‍لا۲‌گ۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای روانشناسان برای درمان سوءمصرف کنندگان مت آمفتامین ( شیشه )
ابراهیمی ، علی اکبر، ۱۳۵۰- ؛  اصفهان پیغام دانش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۸‬,‭‌م۲۴،‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آموزش مربیان پیشگیری از اعتیاد
ابراهیمی ، علی اکبر، ۱۳۵۰- ؛  اصفهان پیغام دانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۲ر۱۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک