کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ درم‍ان‌ م‍دار
ج‍وان‍ان‌ -- م‍واد م‍خ‍در
داروه‍ا -- س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌
روان‌ درم‍ان‍ی‌ گ‍روه‍ی‌
زن‍ان‌ م‍ع‍ت‍اد -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- درم‍ان‌
ش‍ی‍ش‍ه‌( م‍واد م‍خ‍در)
ق‍ص‍ه‌گ‍وی‍ی‌
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ ان‍گ‍ی‍زش‍ی‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ -- ای‍ران‌ -- رواب‍ط خ‍ان‍وادگ‍ی‌
م‍واد م‍خ‍در -پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ -- س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
 
پدیدآور:
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ ب‍ش‍ک‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۳۷-
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر، ۱۳۵۰-
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۵۰-
دی‌ ل‍ئ‍ون‌، ج‍ورج‌
ف‍ل‍ورس‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌ ج‌
م‍ات‍س‍ون‌، ک‍ارن‌
گ‍ورس‍ک‍ی‌، ت‍رن‍س‌
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ردم‌
ن‍ش‍رن‍وش‍ت‍ه‌
پ‍ی‍غ‍ام‌ دان‍ش‌
پ‍ی‍غ‍ام‌ دان‍ش‌، س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زس‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ک‍ن‍ک‍اش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
اجتماع درمان مدار :نظریه ، مدل و روش جدیدترین رویکرد درمان اعتیاد
دی لئون ، جورج ؛  اصفهان کنکاش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭د۹‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملیاتی پیشگیری از بازگشت
گورسکی ، ترنس ؛  اصفهان فرهنگ مردم   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴/۱۵‬,‭‌گ۹ر۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
برنامه [ 01xایکس ده :]خودآموز پیشگیری از بازگشت به اعتیاد
ابراهیمی ، علی اکبر ؛  اصفهان کنکاش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۲‌ب۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گروه درمانی معتادان جلسات روانی - آموزشی
ابراهیمی ، علی اکبر ؛  اصفهان کنکاش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸‬,‭‌ف‍لا۲۴‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
عطش برای بهبودی :خودآموز پیشگیری از بازگشت به اعتیاد
ابراهیمی ، علی اکبر ؛  اصفهان کنکاش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۲‌ع۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سفر امید :آموزش خانوده های معتادین
ابراهیمی بشکانی ، علی اکبر، ۱۳۳۷- ؛  اصفهان کنکاش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹،‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بازگشت و بهبودی از اعتیاد
ابراهیمی ، علی اکبر، ۱۳۵۰- ؛  اصفهان کنکاش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ف‍لا۲‌ب۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آموزش پیشگیری از اعتیاد به فرزندان
ابراهیمی ، علی اکبر ؛  اصفهان پیغام دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۲،آ۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از بازگشت :اعتیاد در زنان کتابجه کار
ماتسون ، کارن ؛  اصفهان پیغام دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭ز۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای والدین برای پیشگیری از اعتیاد
ابراهیمی ، علی اکبر ؛  اصفهان پیغام دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ج۹‌ف‍لا۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آموزش مربیان پیشگیری از اعتیاد
ابراهیمی ، علی اکبر ؛  اصفهان پیغام دانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سوء مصرف و اعتیاد به شیشه ( مت آمفتامین )
ابراهیمی ، علی اکبر ؛  اصفهان bتلفن ناشر : ۰۹۱۳۱۰۰۵۱۲۹ - ۲۶۶۵۸۱۱ ،آدرس ناشر :اصفهان ، خ . فردوسی ، خ . منوجهری ، مجمر ... پیغام دانش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۲،/‌ش۹،‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
گروه درمانی در سوء مصرف مواد :راهنمای کار گروهی با معتادین
فلورس ، فیلیپ ج ؛  اصفهان bتلفن ناشر : ۰۹۱۳۱۰۰۵۱۲۹ - ۲۲۰۸۷۱۱ ،آدرس ناشر :اصفهان ، خ . فردوسی ، خ . منوجهری ، مجمر ... پیغام دانش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ف۸‌گ۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
گروه درمانی برای سوءمصرف کنندگان مواد :راهنمای درمان مبتنی بر مراحل تغییر
اصفهان bتلفن ناشر : ۶۲۵۸۰۴۹ ۰۳۱۱ ،آدرس ناشر :اصفهان ، سه راه حکیم نظامی ، ابتدای خیابان ارتش . کنکاش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌گ۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه انگیزشی :اصول و راهکارهای تغییر رفتارهای اعتیادی
ابراهیمی ، علی اکبر ؛  اصفهان bتلفن ناشر : ۶۲۵۸۰۴۹ ۰۳۱۱ ،آدرس ناشر :اصفهان ، سه راه حکیم نظامی ، ابتدای خیابان ارتش . کنکاش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۶،‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز مراجع برای تغییر رفتار مصرف مواد :راهکارهای مصاحبه انگیزشی
ابراهیمی ، علی اکبر ؛  اصفهان bتلفن ناشر : ۰۹۱۳۱۰۰۵۱۲۹ - ۲۶۶۵۸۱۱ ،آدرس ناشر :اصفهان ، خ . فردوسی ، خ . منوجهری ، مجمر ... پیغام دانش   ، [۱۳۹۱]
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۲‌خ۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
داد والدین و بیداد نوجوان ( :پیشگیری از اعتیاد در دوران نوجوانی برای والدین )
ابراهیمی ، علی اکبر ؛  اصفهان bتلفن ناشر : ۰۹۱۳۱۰۰۵۱۲۹ - ۲۶۶۵۸۱۱ ،آدرس ناشر :اصفهان ، خ . فردوسی ، خ . منوجهری ، مجمر ... پیغام دانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴،/‌ن۹،‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آموزش پیشگیری از اعتیاد با رویکرد مهارتهای زندگی
ابراهیمی ، علی اکبر، ۱۳۵۰- ؛  اصفهان کنکاش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۲آ۷۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از اعتیاد در دوره پیش دبستانی
ابراهیمی ، علی اکبر، ۱۳۵۰- ؛  اصفهان پیغام دانش ، سازمان بهزستی استان اصفهان معاونت امور فرهنگی و پیشگیری   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۴۲‬,‭‌ف‍لا۹۲‌پ‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
صد سوال والدین در مورد اعتیاد خطوط راهنمای پیشگیری ، تشخیص ، درمان و پیشگیری از عود
ابراهیمی ، علی اکبر، ۱۳۵۰- ؛  اصفهان نشرنوشته   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۲‬,‭‌ف‍لا۲‌ص۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2