کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر، ۱۳۵۰-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
ق‍ص‍ه‌گ‍وی‍ی‌
 
پدیدآور:
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر، ۱۳۵۰-
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۵۰-
 
ناشر:
پ‍ی‍غ‍ام‌ دان‍ش‌، س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زس‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ک‍ن‍ک‍اش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بازگشت و بهبودی از اعتیاد
ابراهیمی ، علی اکبر، ۱۳۵۰- ؛  اصفهان کنکاش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ف‍لا۲‌ب۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از اعتیاد در دوره پیش دبستانی
ابراهیمی ، علی اکبر، ۱۳۵۰- ؛  اصفهان پیغام دانش ، سازمان بهزستی استان اصفهان معاونت امور فرهنگی و پیشگیری   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۴۲‬,‭‌ف‍لا۹۲‌پ‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک