کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد - درم‍ان‌
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ب‍ررس‍ی‌ اع‍ت‍ی‍اد
ق‍ص‍ه‌گ‍وی‍ی‌
ن‍وج‍وان‍ان‌
ک‍ودک‍ان‌ -- س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر، ۱۳۵۰-
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۵۰-
روه‍ل‍ک‍پ‍ارت‍ی‍ن‌، ج‍ول‍ی‍ن‌ ال‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
ن‍ش‍ر ن‍وش‍ت‍ه‌
ن‍وش‍ت‍ه‌، ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ خ‍ورش‍ی‍دخ‍ان‍م‌
پ‍ی‍غ‍ام‌ دان‍ش‌
پ‍ی‍غ‍ام‌ دان‍ش‌، س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زس‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ک‍ن‍ک‍اش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای خانواده :برای پیشگیری از مصرف سیگار، الکل و مواد درنوجوانان
ابراهیمی ، علی اکبر ؛  اصفهان کنکاش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بازگشت و بهبودی از اعتیاد
ابراهیمی ، علی اکبر، ۱۳۵۰- ؛  اصفهان کنکاش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ف‍لا۲‌ب۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از اعتیاد اجتماع محور
سازمان بهزیستی استان اصفهان معاونت امورپیشگیری ؛  اصفهان سازمان بهزیستی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌س۹۳‌پ۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدلی برای مشاوره در اعتیاد
ابراهیمی ، علی اکبر ؛  اصفهان پیغام دانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از اعتیاد در دوره پیش دبستانی
ابراهیمی ، علی اکبر، ۱۳۵۰- ؛  اصفهان پیغام دانش ، سازمان بهزستی استان اصفهان معاونت امور فرهنگی و پیشگیری   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۴۲‬,‭‌ف‍لا۹۲‌پ‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پیش گیری از اعتیاد :از کودکی تا نوجوانی
ابراهیمی ، علی اکبر ؛  اصفهان نشر نوشته   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ن۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
پیشگیری از اعتیاد(اصول ، عوامل و برنامه ها)
ابراهیمی ، علی اکبر ؛  اصفهان سازمان بهزیستی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۳۱۷ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
تقویت خانواده ها بمنظور پیشگیری از اعتیاد در نوجوانان
ابراهیمی ، علی اکبر ؛  اصفهان سازمان بهزیستی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۳۱۸ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی مفهوم اعتیاد از دیدگه دانش آموزان پسر و دختر کلاس اول دبستان و اول راهنمایی شهر اصفهان
سازمان بهزیستی ، مرکز پژوهش ، ریاست جمهوری ، مطالعات و آموزش ؛  اصفهان ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۴۵۲ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
من و فرزندم ، ایده هایی برای فرزندپروری موفق
روهلکپارتین ، جولین ال ؛  اصفهان نوشته ، کتابهای خورشیدخانم   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۶۹‬,‭ر۸۸۳‌م۹‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک