کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اب‍طح‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۲-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- آم‍وزش‌
 
پدیدآور:
اب‍طح‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۲-
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ گ‍س‍ت‍رش‌ و ن‍وس‍ازی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ای‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‍ی‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش و بهسازی منابع انسانی
ابطحی ، حسین ، ۱۳۲۲- ؛  تهران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، موسسه مطالعاتی و برنامه ریزی آموزشی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭آ۸‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک