کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : اح‍رار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ق‍ل‍ی‌زاده‌، ف‍رض‌ال‍ل‍ه‌
م‍س‍اوات‍ی‌ آذر، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۱۲-
 
ناشر:
اح‍رار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کلیات روانشناسی
قلی زاده ، فرض الله ؛  تبریز احرار   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۸‬,‭‌ف۲‌ق۸‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی جامعه شناسی
مساواتی آذر، مجید، ۱۳۱۲- ؛  تبریز احرار   ، [۱۳۸۱]
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۲‬,‭‌ف۲‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک