کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : اداره‌ ک‍ل‌ رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍م‍اد ب‍ه‌ ن‍ف‍س‌ در ک‍ودک‍ان‌ -- ب‍ه‌زب‍ان‌ س‍اده‌
اع‍ت‍ی‍اد
ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
م‍واد م‍خ‍در
م‍وادم‍خ‍در
وال‍دی‍ن‌ و ک‍ودک‌
 
پدیدآور:
اول‍ی‍ای‍ی‌، آزاده‌
ق‍ازاری‍ان‌، م‍اری‍ت‌
ق‍ازاری‍ان‌، م‍اری‍ت‌، ۱۳۴۵-
م‍ی‍رب‍ی‍گ‍ی‌، ش‍ب‍ن‍م‌
 
ناشر:
اداره‌ ک‍ل‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ س‍ت‍ادم‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
اداره‌ ک‍ل‌ رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، دف‍ت‍ر رئ‍ی‍س‌ ج‍م‍ه‍ور، م‍ع‍اون‍ت‌ ارت‍ب‍اطات‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌، اداره‌ ک‍ل‌ رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، اداره‌ ک‍ل‌ رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور،اداره‌ ک‍ل‌ رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌
ش‍ه‍رب‍ان‍ی‌ ک‍ل‌ ک‍ش‍ور-اداره‌ رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش عملکرد فرهنگی و تبلیغاتی ستاد مبارزه با موادمخدر
ایران .ریاست جمهوری .ستاد مبارزه با موادمخدر، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی ؛  تهران اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی ستادمبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۰۷گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گزارش ربع قرن عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران
ریاست جمهوری سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ؛  تهران اداره کل روابط عمومی   ، ۱۳۸۱-۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۵‬,‭‌س ۴۳۲‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
چگونه با فرزندتان ارتباط برقرار کنید؟
قازاریان ، ماریت ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۷۰۶۹۹۹ سازمان بهزیستی کشور،اداره کل روابط عمومی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۶۹‬,‭‌ق۱۳‌چ۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
درباره انواع مواد اعتیادآور چه می دانید؟
اولیایی ، آزاده ؛  تهران سازمان بهزیستی کشور،اداره کل روابط عمومی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۸۴د۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
درباره درمان اعتیاد چه می دانید؟
میربیگی ، شبنم ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۷۰۶۹۹۹ سازمان بهزیستی کشور، اداره کل روابط عمومی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۸۵۶د۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
چگونه در فرزندتان اعتماد به نفس مثبت ایجاد کنید
قازاریان ، ماریت ، ۱۳۴۵- ؛  تهران سازمان بهزیستی کشور،اداره کل روابط عمومی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌ف‍لا۶،‌ق۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر و چگونگی مبارزه باآن
اداره روابط عمومی شهربانی کل کشور ؛  تهران شهربانی کل کشور-اداره روابط عمومی   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نیم نگاهی به کارنامه عملکرد دولت نهم :از مرداد ۱۳۸۴تا بهمن ۱۳۸۷
تهران ریاست جمهوری ، دفتر رئیس جمهور، معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی ، اداره کل روابط عمومی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۷۲۰‬,‭‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک