کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- ش‍ع‍ر
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ -- م‍ص‍ور
اع‍ت‍ی‍اد -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ج‍وان‌ -- م‍واد م‍خ‍در -- م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ش‍ع‍ر ک‍ردی‌ - ق‍رن‌۱۴
ش‍ع‍ر ک‍ردی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ص‍ه‍ی‍ون‍ی‍س‍م‌ -دف‍اع‍ی‍ه‌ و ردی‍ه‌ه‍ا
ف‍ره‍ن‍گ‌ --ک‍ردس‍ت‍ان‌
م‍ازن‍دران‌
م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌
م‍واد م‍خ‍در
ن‍وج‍وان‍ان‌-- م‍واد م‍خ‍در--پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌--راه‍ن‍م‍اه‍ا
ک‍اری‍ک‍ات‍ورو ک‍ارت‍ون‍ه‍ا
 
پدیدآور:
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌ ، ن‍ادع‍ل‍ی‌
اف‍ض‍ل‍ی‌ گ‍روه‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۵۷ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
ب‍ق‍ای‍ی‌، م‍ه‍ران‌، ۱۳۵۱ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
ض‍راب‍ی‌، ه‍م‍ا، ۱۳۳۵-
ف‍روت‍ن‌، م‍ج‍ی‍د
ف‍روت‍ن‌، م‍ج‍ی‍د، گ‍ردآورن‍ده‌
ل‍طی‍ف‍ی‌، داود
م‍رادی‌، ام‍ان‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۳-
م‍ی‍ردری‍ک‍ون‍د، ف‍ض‍ل‌ ال‍ل‍ه‌
ه‍م‍ت‍ی‌، رش‍ی‍د، ۱۳۲۶-
گ‍ارودی‌، روژه‌، ۱۹۱۷-
 
ناشر:
[اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍م‍دان‌]
اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌
اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ آذرب‍اج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌
اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌
اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍م‍دان‌
اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ش‍ورای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از اع‍ت‍ی‍اد
اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‌، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ش‍ورای‌ آم‍وزش‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از اع‍ت‍ی‍اد؛ ف‍ان‍وس‌
اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍ه‍گ‍ی‍ل‍وی‍ه‌ و ب‍وی‍ر اح‍م‍د
اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ گ‍ی‍لان‌
اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ گ‍ی‍لان‌، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ش‍ورای‌ آم‍وزش‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از اع‍ت‍ی‍اد
اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌
اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ ل‍رس‍ت‍ان‌، اف‍لاک‌
اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ م‍ازن‍دران‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌؛ اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ش‍ورای‌ آم‍وزش‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از اع‍ت‍ی‍اد اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ م‍ازن‍دران‌
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ش‍ورای‌ آم‍وزش‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از اع‍ت‍ی‍اد اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ م‍ازن‍دران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ه‍ن‍ری‌ و س‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌ ک‍وث‍ر: اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌؛ اداره‌ ک‍ل‌ م‍راک‍ز و رواب‍ط ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
زندگی چشم براه است :مجموعه داستان با موضوع پیشگیری از اعتیاد
فروتن ، مجید ؛  همدان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۲۳۴‬,‭‌ف‍لا۶‌ف۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تقابل نسلها :والدین - جوانان ، مباحث رشد و اعتیاد
ضرابی ، هما، ۱۳۳۵- ؛  رشت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ض۴‌ت۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فردا بارانی است
فروتن ، مجید ؛  همدان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۲۳۴‬,‭‌ف۴،‌ف۳۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آفت پرواز( اعتیاد)
همتی ، رشید، ۱۳۲۶- ؛  [کرمانشاه ] موسسه فرهنگی ، هنری و سینمایی کوثر: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۲۵۶‬,‭‌ک۵۴۳‍ه۷۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
من زنده ام :مجموعه داستان کوتاه
بقایی ، مهران ، ۱۳۵۱ - ، گردآورنده ؛  اهواز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۲۲۷‬,‭‌ب۷‌م۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سیاه مار( تریاک )
مرادی ، امان الله ، ۱۳۳۳- ؛  کرمانشاه انتشارات کرمانشاه ؛ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۲۵۶‬,‭‌ک۵۴۳‌م۳۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
یکی بود یکی دیگه هم بود :مجموعه داستان
افضلی گروه ، مهدی ، ۱۳۵۷ - ، گردآورنده ؛  کرمان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان ، دبیرخانه شورای آموزش و فرهنگ پیشگیری از اعتیاد؛ فانوس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۲۴۹‬,‭‌ف‍لا۶۶‌ی۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شبی بدون ماه :مجموعه شعر شاعران استان همدان به مناسبت پیشگیری از اعتیاد
فروتن ، مجید، گردآورنده ؛  [همدان ] [اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان ]   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۰۵۳‬,‭‌ف‍لا۶۴‌ف۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
همایش علمی - پژوهشی اعتیاد و رهیافتهای فرهنگی و هنری پیشگیری از آن ( نخستین :۱۳۸۰ : گزارش نخستین همایش علمی - پژوهشی اعتیاد و رهیافتهای فرهنگی و هنری پیشگیری از آن
رشت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان ، دبیرخانه شورای آموزش و فرهنگ پیشگیری از اعتیاد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‍ه۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات همایش اعتیاد و جوان
ساری دبیرخانه شورای آموزش و فرهنگ پیشگیری از اعتیاد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۳۶۲‬,‭آ۵د۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با انواع مواد اعتیادآور
اسماعیلی ، نادعلی ؛  ساری دبیرخانه شورای آموزشی و فرهنگی پیشگیری از اعتیاد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭آ۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
در آئینه کاریکاتور
تبریز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذرباجان شرقی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۱۳۲۰‬,‭د۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
همایش استان سالم
سنندج اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان ، دبیرخانه شورای فرهنگی پیشگیری از اعتیاد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۰۶‬,‭‍ه۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فرشته
همدان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۲۳۴‬,‭‌ف۴۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
دریچه ای به روشنایی
سمنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭د۳۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
همایش جوانان و اعتیاد
لطیفی ، داود ؛  مازندران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۴۰۳گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
پرونده اسرائیل و صهیونیسم سیاسی
گارودی ، روژه ، ۱۹۱۷- ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات ؛ اداره کل مراکز و روابط فرهنگی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۱۴۹‬,‭‌گ۲‌م۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد ( پیشگیری ، تشخیص ، درمان )
میردریکوند، فضل الله ؛  لرستان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان ، افلاک   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م ۸۵‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
گفتگو با کودکان و نوجوانان برای پیشگیری از اعتیاد :کتاب راهنمای والدین
کهگلیلویه و بویر احمد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کهگیلویه و بویر احمد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌گ۷‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک