کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : اداره‌ ک‍ل‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ و ت‍وزی‍ع‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ازاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍رج‍اد، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
اداره‌ ک‍ل‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ و ت‍وزی‍ع‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ازاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی جنایی
فرجاد، محمد حسین ؛  تهران اداره کل چاپ و انتشارات و توزیع دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۸۰‬,‭د۲ر۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک