کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ادی‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادی‍ان‌
ق‍رآن‌ و ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌
 
پدیدآور:
ب‍اق‍ری‍ان‌ ه‍م‍ای‍ون‍ش‍ه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۱۷-
ن‍اس‌، ج‍ان‌ ب‍ای‍رreyob nhoj ,sson
 
ناشر:
ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پیرامون قرآن و عهدین ( تورات و انجیل )
باقریان همایونشهری ، مرتضی ، ۱۳۱۷- ؛  [قم ] حوزه علمیه قم ، دفتر تبلیغات اسلامی ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۸۹/۴‬,‭‌ب۲‌پ۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ جامع ادیان
ناس ، جان بایرreyob nhoj ,sson ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۸۰/۲‬,‭‌ن۲‌ت۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک