کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : اراک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
general health and addiction
major
stimulant drug abuse(glass)
آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
اع‍ت‍ی‍اد
ان‍ج‍م‍ن‌ م‍ع‍ت‍ادی‍ن‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
ت‍ع‍ارض‍ات‌ زن‍اش‍وی‍ی‌
خ‍ان‍واده‌
س‍ی‍اس‍ت‌ ج‍ن‍ای‍ی‌
م‍س‍ائ‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ --ای‍ران‌
م‍ع‍ت‍ادان‌
م‍ق‍ای‍س‍ه‌
م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌
ن‍ام‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ اداری‌
ه‍ی‍ج‍ان‌ خ‍واه‍ی‌
۱ .اع‍ت‍ی‍اد.
 
پدیدآور:
ام‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
ث‍اق‍ب‍ی‌، ف‍ری‍د
ث‍اق‍ب‍ی‌، ف‍ری‍د، ۱۳۵۱-
ج‍ش‍ن‍واره‌ ش‍ع‍ر، ق‍طع‍ه‌ ادب‍ی‌ و داس‍ت‍ان‌ ک‍وت‍اه‌ ج‍وان‌( ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌:۱۳۸۱ : اراک‌)
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ پ‍وی‍ا، ح‍م‍ی‍د
خ‍ان‍ج‍ان‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
خ‍دادادی‌ ، ش‍اه‍رخ‌
رس‍ول‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
رش‍ی‍دی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
س‍ت‍وده‌، م‍ه‍زی‍ار
ف‍ی‍ج‍ان‍ی‌، پ‍وی‍ا
ق‍رق‌ در دوس‍ت‌، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ح‍م‍ودی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍وس‍وی‌، ح‍س‍ن‌
ن‍ادری‌، اح‍م‍د
ن‍ج‍م‍ی‌، ام‍ی‍ر ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍اظم‍ی‌ گ‍رج‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
ک‍م‍ت‌، ش‍اه‍رخ‌
ک‍وچ‍ک‍ی‌، ص‍ادق‌
 
ناشر:
ان‍ج‍م‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ اس‍ت‍ان‌ م‍رک‍زی‌
ان‍ج‍م‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ اس‍ت‍ان‌ م‍رک‍زی‌
ان‍ج‍ک‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ اس‍ت‍ان‌ م‍رک‍زی‌
ح‍وزه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ن‍ش‍ر ن‍وی‍س‍ن‍ده‌
پ‍ی‍ام‌ دی‍گ‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ابعاد( فرهنگی ،اجتماعی واقتصادی )خانواده در پیشگیری و درمان معتادان و مقابله با مصرف مواد مخدر در اردوگاه کار معتادین بیستون
نادری ، احمد ؛  اراک ۱۳۷۹-۸۰
شماره راهنما: ۲۱۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دوباره با خویشتن :رهاورد اولین جشنواره شعر، قطعه ادبی و داستان کوتاه جوان ( انسان سالم ، جامعه امیدوار)
جشنواره شعر، قطعه ادبی و داستان کوتاه جوان ( نخستین :۱۳۸۱ : اراک ) ؛  اراک انجمن فرهنگی هنری استان مرکزی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۰۲۷‬,‭‌ج۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
عملکرد یکساله مرکز پذیرش ، درمان و پیگیری بیماران معتاد خودمعرف
موسوی ، حسن ؛  مرکزی (اراک ) حوزه معاونت امور فرهنگی و پیشگیری   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۳۸۵گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مجله فارسی
 
 
آرمان
اراک سازمان بهزیستی   ،
شماره راهنما: ۱۵م‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول پیشگیری از اعتیاد
ثاقبی ، فرید ؛  اراک انجمن فرهنگی و هنری استان مرکزی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ث۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای زندگی را بیاموزیم
ثاقبی ، فرید، ۱۳۵۱- ؛  اراک انجکن فرهنگی و هنری استان مرکزی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HS‬,‭۲۰۳۷‬,‭‌ث۲‌م۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دفتر مهر
کاظمی گرجی ، علی اکبر ؛  اراک پیام دیگر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۱۵۵/۵‬,‭‌ک۲۳د۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر کاهش میزان اعتیاد پذیری دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان ( ایوان غرب )
رشیدی ، علی اکبر ؛  دانشگاه آزاد اسلامی (دانشکده علوم انسانی واحد اراک ) ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۷۲۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
سیاست جنایی ایران در قبال مبارزه با مواد روانگردان
امانی ، عباس ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ( دانشکده علوم انسانی ، گروه حقوق ) ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۶۱۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
علل اعتیاد به مواد مخدر صنعتی :نمونه مورد مطالعه معتادین ۲۰-۳۵ ساله انجمن معتادین گمنام )AN( شهرستان اراک در سال ۱۳۸۹
نجمی ، امیر حسین ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۷۳۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان اثر گذاری جلسا گروهی AN بر روند بهبودی ( پاکی )مردان ۲۰ تا ۵۰ ساله عضو انجمن معتادان گمنام شهر اراک
کوچکی ، صادق ؛  دانشگاه آزاد اسلامی اراک دانشکده علوم اجتماعی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۷۸۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آیین نگارش و ادبنامه اداری
کمت ، شاهرخ ؛  اراک نشر نویسنده   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۷۲۱‬,‭‌ح۷۶آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیل مردم شناختی ریشه های فرهنگی گرایش به مواد مخدرسنتی در شهر اراک
قرق در دوست ، حسین ؛  آزاد اسلامی - مواد اراک علوم اجتماعی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۸۰۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر بخشی رواندرمانی ( TBC رفتاری - شناختی )در کاهش برخی نشانه های اختلالات روانی سوءمصرف کنندگان مواد محرک ( شیشه )
فیجانی ، پویا ؛  آزاد اسلامی واحد اراک علوم انسانی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۸۱۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی علل اجتماعی گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر صنعتی و کراک در شهر دره شهر سال ۱۳۸۸
خدادادی ، شاهرخ ؛  آزاد اسلامی -واحد اراک ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۸۲۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی آموزش ترکیبی مهارت های زندگی ، هوش هیجانی و دارویی در بهبود عوامل زمینه ساز اعتیاد نوجوانان
ستوده ، مهزیار ؛  آزاد اسلامی -واحد اراک علوم انسانی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۸۶۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی ( هیجان خواهی ، ابراز وجود ، سر سختی روانشناختی )، نگرش مذهبی و رضایت زناشویی با آمادگی به اعتیاد به مواد مخدر در مردان و زنان متاهل شهرستان اراک
محمودی ، حسین ؛  آزاد اسلامی - واحد اراک - علوم انسانی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۸۶۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه ویژگی های شخصیتی ، سبک های مقابله ای و تعارضات زناشویی در افراد معتاد کمپ کیلوران خرم آباد با افراد عادی
حسینی پویا، حمید ؛  دانشگاه آزاد -واحد اراک ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۸۶۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه اثربخشی درمان گروهی AN با درمان نگهدارنده متادون TMM در افزایش تاب آوری و هوش معنوی معتادین
خانجانی ، اسماعیل ؛  آزاد- واحد اراک علوم انسانی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۸۳۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
نقش خانواده در گرایش جوانان به سوء استعمال مواد مخدر در شهرستان محلات
رسولی ، علی ؛  آزاد اسلامی واحد اراک علوم انسانی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۲۲۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2