کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ارت‍ب‍اط
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آداب‌ م‍ع‍اش‍رت‌
ارت‍ب‍اط -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌
ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ اطلاع‍ات‍ی‌
رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌
رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌
ع‍ذرخ‍واه‍ی‌
ق‍اطع‍ی‍ت‌( روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌)
م‍دی‍ری‍ت‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ن‍ظام‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ک‍س‍ب‌ و ک‍ار -- ارت‍ب‍اط
ک‍ودک‍ان‌ -- ارت‍ب‍اط ب‍ا دی‍گ‍ران‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا.
ی‍ه‍ودی‍ان‌ -- وض‍ع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
۱ .ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌.
 
پدیدآور:
آل‍ب‍رت‍ی‌ ، راب‍رت‌E treboR ,itreblA.
ب‍ری‍ن‍ک‍م‍ن‌، ری‍ک‌kcir ,namknirB
ب‍لان‍چ‍ارد، ک‍ن‍ت‌، م‌- ۱۹۳۹
ب‍ول‍ت‍ن‌، راب‍رت‌
ب‍ول‍ت‍ون‌، راب‍رت‌
ج‍ان‍س‍ون‌، دی‍وی‍د، م‌- ۱۹۴۰
ج‍زای‍ری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
داورپ‍ن‍اه‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۴۱-
روس‍ن‍ی‌، ژوئ‍ل‌ دو
س‍وم‍ب‍ارت‌، ورن‍ر، م‌ ۱۹۴۱-۱۸۶۳
ش‍اه‌م‍ح‍م‍دی‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا، ۱۳۴۲-
ع‍م‍ی‍دی‌ م‍ظاه‍ری‌، م‍ری‍م‌، ۱۳۵۶-
م‍ولان‍ا، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۱۵-
م‍ول‍وان‍ی‌، آل‍ی‍س‍ون‌nosilA ,yenavluM
م‍ی‍رس‍ع‍ی‍د ق‍اض‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۲-
ه‍ارج‍ی‌، اوئ‍ن‌، ۱۹۵۰ - م‌
ه‍گ‍ای‌، ج‍ان‌ ادم‍ون‍د، ۱۹۲۴ - م‌dnumdE nhoJ ,iaggaH .
ی‍ح‍ی‍ای‍ی‌ ای‍ل‍ه‌ای‌، اح‍م‍د
 
ناشر:
ت‍م‍ی‍ش‍ه‌
دان‍ژه‌
دب‍ی‍زش‌
رس‍ا
رش‍د
زرب‍اف‌
س‍اق‍ی‌
ع‍اب‍د
ع‍ل‍م‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ردم‌
م‍ب‍ت‍ک‍ران‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ا
ن‍ش‍ر اوح‍دی‌
ن‍ص‍ی‍ر
ن‍ی‍ک‍ان‌ ک‍ت‍اب‌
پ‍ی‍ش‍ب‍رد: م‍ف‍ه‍رس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
ارتباطات سازمانی
تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲‌س۹۵، ۲۰.‌ج‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و عمل در روابط عمومی و ارتباطات
میرسعید قاضی ، علی ، ۱۳۲۲- ؛  [تهران ] مبتکران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۶۳‬,‭‌م۹‌ت۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جریان بین المللی اطلاعات گزارش و تحلیل جهانی
مولانا، حمید، ۱۳۱۵- ؛  تهران مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭ZA‬,‭۴۲۰۱‬,‭‌م۸‌ج۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روش تفکر سیستمی
روسنی ، ژوئل دو ؛  [تهران ] پیشبرد: مفهرس   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۱‬,‭ر۸۵ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی روابط انسانی ( مهارت های مردمی :)چگونه ابراز وجود کنید
بولتن ، رابرت ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳۲‬,‭‌ب۹ر۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای اجتماعی در ارتباطات میان فردی
هارجی ، اوئن ، ۱۹۵۰ - م ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۹۹‬,‭‍ه۲‌م۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
رویارویی با افراد ناهنجار (:چگونه ار ناهنجارترین آدمها دوستان خوب بسازیم )
برینکمن ، ریک kcir ,namknirB ؛  تهران نشر اوحدی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۴/۳‬,‭ر۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
هفت راز ارتباطات موثر در کسب و کار
هگای ، جان ادموند، ۱۹۲۴ - م dnumdE nhoJ ,iaggaH . ؛  تهران رسا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۷۸۱‬,‭‍ه۸‍ه۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آزاد و صمیمی با فرزندان
مولوانی ، آلیسون nosilA ,yenavluM ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌ف‍لا۴۲‌م۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی ابزار وجود :حق مسلم شما ابراز وجود کنید و حق خود را بستانید
آلبرتی ، رابرت E treboR ,itreblA. ؛  تهران علمی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ق۲آ۷‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بهنامه ارتباط
زنجان نیکان کتاب   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اصول و آداب تشریفات
یحیایی ایله ای ، احمد ؛  تهران نصیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BJ‬,‭۲۰۰۷‬,‭‌ف۲۳‌ی۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
عذرخواهی یک دقیقه ای
بلانچارد، کنت ، م - ۱۹۳۹ ؛  تهران تمیشه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ب۸‌ع۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی روابط انسانی ( مهارت های مردمی )
بولتون ، رابرت ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۱۰۶‬,‭‌ب۹ر۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
یهودیان و حیات اقتصادی مدرن
سومبارت ، ورنر، م ۱۹۴۱-۱۸۶۳ ؛  تهران ساقی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۱۴۰/۵‬,‭‌س۹‌ی۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ علوم ارتباطات :روزنامه نگاری ، چاپ و نشر، روابط عمومی ، پخش رادیو و تلویزیونی ، تبلیغات ، بازاریابی ، فیلم ، گرافیک
شاه محمدی ، عبدالرضا، ۱۳۴۲- ؛  تهران زرباف   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭P‬,‭۸۷/۵‬,‭‌ش۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مهارت ارتباط موثر
جزایری ، علیرضا ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ج۴‌م۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
هنر برقراری ارتباط موفق
عمیدی مظاهری ، مریم ، ۱۳۵۶- ؛  اصفهان فرهنگ مردم   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۱۰۶‬,‭‌ع۸‌ه۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ارتباط علمی :نیاز اطلاعاتی و رفتار اطلاع یابی
داورپناه ، محمدرضا، ۱۳۴۱- ؛  تهران دبیزش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۸۵۱‬,‭د۲۴‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای زندگی (۱ )استرس خشم مدیریت احساسات
جانسون ، دیوید، م - ۱۹۴۰ ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۱۰۶‬,‭‌ج۲‌م۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3