کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ارج‍م‍ن‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اخ‍ت‍ل‍ال‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ م‍رزی‌
اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‌--ع‍وام‍ل‌ م‍خ‍اطره‌ان‍گ‍ی‍ز
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد - درم‍ان‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ای‍ران‌
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
اع‍ت‍ی‍اد --درم‍ان‌
اف‍س‍ردگ‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روان‍ی‌
ت‍رک‌ ع‍ادت‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
داروه‍ای‌ روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌
داروه‍ای‌ روان‍گ‍ردان‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
روان‌درم‍ان‍ی‌ خ‍ان‍واده‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌س‍ن‍ج‌ چ‍ن‍دوج‍ه‍ی‌ م‍ی‍ن‍ه‌س‍وت‍ا
ش‍ن‍اخ‍ت‌درم‍ان‍ی‌
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ روان‍ی‌
ه‍ی‍ل‍گ‍ارد، ارن‍س‍ت‌ روپ‍ی‍ک‍وت‌، teuqeipoR tsenrE ,dragliH.زم‍ی‍ن‍ه‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ -- روان‌ داروش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
آذر، م‍اه‍ی‍ار
آذر، م‍اه‍ی‍ار،
آذر، م‍اه‍ی‍ار،- ۱۳۳۴
اوت‍م‍ر، اک‍ه‍ارت‌، ۱۹۳۳-
ای‍ن‍گ‍رام‌، ری‍ک‌ ای‌
ب‍زم‍ی‌، ن‍ع‍ی‍م‍ه‌
ج‍ون‍ز، ال‍س‍ا
داوی‍دی‍ان‌، ه‍اراطون‌
م‍ح‍م‍ودع‍ل‍ی‍ل‍و، م‍ج‍ی‍د
ن‍اب‍دل‌، ی‍ون‍س‌
ک‍اپ‍لان‌، ه‍رول‍د، ۱۹۲۷-
ک‍ل‍ی‍ب‍ورن‌، ج‍ی‍م‍ز
ک‍وچ‍ر، اس‍ت‍ن‍ل‍ی‌
گ‍راه‍ام‌، ج‍ان‌ راب‍رت‌، ۱۹۴۰-
 
ناشر:
ارج‍م‍ن‍د
ارج‍م‍ن‍د: ش‍ه‍رآب‌
ارج‍م‍ن‍د: ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
ارج‍م‍ن‍د:ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
ارج‍م‍ن‍د، ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
روز ن‍و: ارج‍م‍ن‍د
م‍ی‍رش‍ی‍دا: ارج‍م‍ن‍د
ن‍ش‍ر س‍ال‍م‍ی‌: ارج‍م‍ن‍د
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مطالعه زمینه روانشناسی هیلگارد :به ضمیمه برنامه تسلط واحدی
تهران ارجمند: شهرآب   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۱‬,‭‍ه۹ز۸۲۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نکات برجسته درسنامه های روانپزشکی
آذر، ماهیار، ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۷۹-
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭آ۳۶‌ن۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه روانپزشکی :علوم رفتاری - روانپزشکی بالینی
کاپلان ، هرولد، ۱۹۲۷- ؛  تهران نشر سالمی : ارجمند   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ک۲‌خ۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای [2 - IPMMام .ام .پی .آی ۲ ] ارزیابی شخصیت و آسیب شناسی روانی به پیوست :پرسشنامه استاندارد شده در ایران و تمام کلیدها
گراهام ، جان رابرت ، ۱۹۴۰- ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۷۹-
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۷۳‬,‭‌ش۴‌گ۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
درمان سیستم های خانواده ( :روشهای جدید درمان سیستمی میلان )
جونز، السا ؛  تهران میرشیدا: ارجمند   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌ج۹۶د۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول مصاحبه بالینی بر مبنای [ VI - MSD دی .اس .ام ۴]
اوتمر، اکهارت ، ۱۹۳۳- ؛  [تهران ] ارجمند   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‌ف‍لا۸‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
رفتاردرمانی شناختی :راهنمای کاربردی در درمان اختلال های روانی
تهران ارجمند   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ش۹ر۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
درمانهای دارویی اختلالات روانپزشکی کودکان و نوجوانان :سندرم پیش فعالی ، کمبود توجه ، اوتیسم ، عقب ماندگی ذهنی ، اختلالات تیک
کوچر، استنلی ؛  تهران روز نو: ارجمند   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۴/۷‬,‭‌ک۹د۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای شناخت و درمان اعتیاد در ایران
تهران ارجمند: نسل فردا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹ر۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه روانپزشکی :علوم رفتاری - روانپزشکی بالینی
کاپلان ، هرولد، ۱۹۲۷- ؛  تهران نشر سالمی : ارجمند   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ک۲‌خ۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
دایره المعارف اعتیاد و مواد مخدر
آذر، ماهیار،- ۱۳۳۴ ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭آ۴د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
داروهای روان گردان : کاربردها و اصول نسخه نویسی
نابدل ، یونس ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۳۱۵‬,‭‌ن۲د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پزشک در درمان وابستگی به مواد افیونی ( تریاک و هروئین )، با آموزش روان درمانی عملی و نسخه نویسی
نابدل ، یونس ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ن۲ر۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی وابستگی به مواد(:سبب شناسی ، تشخیص و درمان اعتیاد)
بزمی ، نعیمه ؛  تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ب۴ر ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
داروهای رایج روانپزشکی : برگرفته از کتاب مرجع روانپزشکی evisneherpmoC
آذر، ماهیار ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۳۱۵‬,‭آ۴د ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
افسردگی در فرهنگ ایرانی
داویدیان ، هاراطون ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۷‬,‭د۲‍ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پزشک در درمان وابستگی به مواد
نابدل ، یونس ؛  تهران ارجمند:نسل فردا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۵‬,‭‌ن۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
زمینه های آسیبشناسی روانی
اینگرام ، ریک ای ؛  تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵/۴‬,‭‌ف‍لا ۹‌ع۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی شناختی - رفتاری تغییر عادت
کلیبورن ، جیمز ؛  تهران ارجمند، نسل فردا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۳۷‬,‭‌ت۴‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اختلال شخصیت مرزی
محمودعلیلو، مجید ؛  تهران کتاب ارجمند , :نسل فردا   ، ۱۳۹۱ ,
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۹/۵‬,‭‌ف‍لا۳‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3