کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ارس‍ب‍اران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍ار
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ رش‍د.
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ش‍اوره‌
 
پدیدآور:
ای‍زاک‌ ، اس‍ت‍ف‍ان‌، ۱۹۲۵nehpetS ,caasI -
ب‍اچ‍ر، ج‍ی‍م‍ز ن‍ی‍ل‌، ۱۹۳۳ - م‌
ب‍رک‌، ل‍ورا ای‌E aruaL ,kreB .
ف‍رگ‍وس‍ن‌، ج‍ورج‌ ان‍درو
ن‍ادری‌ ،ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌
ک‍ری‌، ج‍رال‍د
ک‍ری‍م‍ی‌، ی‍وس‍ف‌، ۱۳۲۳-
 
ناشر:
ارس‍ب‍اران‌
ن‍ش‍ر ارس‍ب‍اران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی اجتماعی ( :نظریه ها، مفاهیم و کاربردها)
کریمی ، یوسف ، ۱۳۲۳- ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۵۱‬,‭‌ک۴۵ر۹۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی رشد
برک ، لورا ای E aruaL ,kreB . ؛  تهران نشر ارسباران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۱۳‬,‭‌ب۴ر۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تحقیق و ارزشیابی در روان شناسی و علوم تربیتی
ایزاک ، استفان ، ۱۹۲۵nehpetS ,caasI - ؛  تهران نشر ارسباران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭آ۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل آماری در روان شناسی و علوم تربیتی
فرگوسن ، جورج اندرو ؛  [تهران ] نشر ارسباران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۱۲‬,‭‌ف۴‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی
کری ، جرالد ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۵‌ک۸۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی روانی
باچر، جیمز نیل ، ۱۹۳۳ - م ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۸۷-
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ب ۸۶آ۵‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی (با تاکید برعلوم تربیتی )
نادری ،عزت الله ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭AZ‬,‭۱۰۱‬,‭‌ن۹ر۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک