کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : اروم‍ی‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
10.00/10( spuorg fo nosirapmoc egareva htiw dezilaer dohtem enodahtem dna kcabdeeforueN ,ypareht lanoitanibmoc fo ssenevitceffe eht.) 10.0
آداب‌ م‍ع‍اش‍رت‌
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ای‍ران‌
داس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
داس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
زن‍ان‌
م‍درس‍ه‌ه‍ا -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌
م‍واد م‍خ‍در -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -- اس‍لام‌
م‍واد م‍خ‍در -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
م‍وادم‍خ‍در
 
پدیدآور:
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، ب‍ه‍رع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۶-
ان‍زل‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۰۳-
ان‍ص‍اری‌، اش‍رف‌، ۱۳۶۰-
اک‍ب‍ری‌، ال‍ن‍از
خ‍س‍روان‍ی‍ان‌، ب‍ه‍روز
خ‍ض‍ری‌، م‍ح‍م‍د ، ۱۲۷۹- ۱۳۷۸
خ‍ل‍ی‍ل‌ زاده‌ ن‍ورال‍ه‌
زی‍ن‍ال‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
طائ‍ب‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۲۴-
ع‍ب‍اس‌ زاده‌، م‍ج‍ی‍د
ع‍ب‍اس‍ی‌، رق‍ی‍ه‌
ع‍ظی‍م‍ی‌ ی‍والاری‌، س‍ع‍ی‍ده‌
ق‍ه‍رم‍ان‍ی‌ اف‍ش‍ار، م‍ح‍م‍د
م‍ه‍رم‍ن‍د، اح‍م‍د
ه‍وی‌، وی‍ن‌
وظی‍ف‍ه‌ ش‍ن‍اس‌، ح‍م‍ی‍د
ک‍اظم‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ی‍ک‍ان‍ی‌، ه‍وم‍ن‌
 
ناشر:
ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ان‍زل‍ی‌
ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ت‍وت‍ون‌ ای‍ران‌- م‍رک‍ز اروم‍ی‍ه‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ اروم‍ی‍ه‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ اص‍ل‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اروم‍ی‍ه‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ف‍رس‍ار
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍وت‍ون‌ اروم‍ی‍ه‌
م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ اص‍ل‌
پ‍اس‍ب‍ان‌ ش‍رق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
آداب معاشرت و راه زندگی
انزلی ، حسن ، ۱۳۰۳- ؛  ارومیه انزلی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BJ‬,‭۲۰۰۷‬,‭‌ف‍لا۸آ۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تئوری ، تحقیق و عمل در مدیریت آموزشی
هوی ، وین ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۷۰-۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۰۵‬,‭‍ه۹۳‌ت۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و آئین نامه های ... نقد و بررسی برخی از مواد قانونی و آئین نامه ای
مجمع تشخیص مصلحت نظام ؛  ارومیه جهاد دانشگاهی ارومیه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭‌م۳‌م۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
توتون ، منبع غذایی جدید
کاظمی ، مرتضی ؛  ارومیه مرکز تحقیقات توتون ارومیه   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ۱۲۷گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شرکت دخانیات ایران ( کارنامه تحقیقی سال ۱۳۶۸)
ایران .شرکت دخانیات ؛  ارومیه انستیتو توتون ایران - مرکز ارومیه   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ۱۴۹گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش عملکرد واحد پذیرش ، درمان و پیگیری معتادین خودمعرف استان آذربایجان غربی
زینالی ، علی ؛  آذربایجان غربی (ارومیه ) معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۳۸۷گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد
طائب ، علیرضا، ۱۳۲۴- ؛  ارومیه
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭ط۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
معامله مواد مخدر وحکم شرعی آن
خضری ، محمد ، ۱۲۷۹- ۱۳۷۸ ؛  ارومیه موسسه انتشاراتی حسینی اصل   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۴/۲‬,‭‌خ۶‌م۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تولد دوباره
انصاری ، اشرف ، ۱۳۶۰- ؛  ارومیه پاسبان شرق   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۶۲‬,‭‌ن۶۲،‌ت۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بادام های تلخ :گزارش داستان های واقعی و تحلیل روانی ، اجتماعی از آسیب ها
مهرمند، احمد ؛  ارومیه حسینی اصل   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۲۳‬,‭‌ه ۸۶۲۷‌ب۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اشکی به رنگ عشق
اسماعیلی ، بهرعلی ، ۱۳۴۶- ؛  ارومیه فرسار   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۵۴۷‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی روابط ساختاری سیستم های مغزی رفتاری ، عاطفه منفی ، افسردگی و مشکلات تنظیم هیجانی با ولع مصرف در مصرف کنندگان مواد مخدر
خلیل زاده نوراله ؛  ارومیه ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۱۰۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نقش برنامه های فرهنگی -ورزشی در پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر زنان شهرستان ارومیه از دیدگاه کارشناسان دستگاه های مبارز
یکانی ، هومن ؛  ارومیه ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۱۱۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی میزان آشنایی دانش آموزان با موادمخدر وشیوه های پیشگیری از ابتلاء به آن در شهرستان ارومیه
قهرمانی افشار، محمد ؛  ارومیه ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۱۳۱ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر ترکیبی و انفرادی متادون با و بدون نوروفیدبک بر کارکرد اجرایی ، ولع مصرف و پرهیز بیماران وابسته به مواد مخدر شهرستان بجنورد5931
وظیفه شناس ، حمید ؛  پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۶۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
نقش عوامل استرس زا و هم وابستگی در گرایش به سمت اعتیاد به مواد مخدر در بین دانشجویان دانشگاه آزاد ارومیه سال ۱۳۹۵-۱۳۹۶
اکبری ، الناز ؛  آزاد اسلامی واحد ارومیه علوم انسانی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۴۰۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه بین سبک های دل بستگی و تصویر بدنی با منابع کنترل زنان معتاد مستقر در مراکز ترک اعتیاد شهر ارومیه در سال ۹۶
عظیمی یوالاری ، سعیده ؛  آزاد اسلامی واحد ارومیه علوم انسانی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۴۱۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیرات جرم انگاری و جرم زدایی در کنترل مصرف مواد مخدر ( شهرستان ارومیه )
عباسی ، رقیه ؛  ارومیه ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۴۵۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی و رتبه بندی موثرترین روشهای پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر در سازمان های دولتی شهرستان ارومیه
عباس زاده ، مجید ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۴۵۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فراقشری مغز )SCDt( و نوروفیدبک بر روی کارکردهای شناختی لوب فرونتال و ولع مصرف در افراد سوء مصرف کننده مواد
خسروانیان ، بهروز ؛  ارومیه ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۴۶۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2