کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : اس‍اطی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اوس‍ت‍ا -ف‍ارس‍ی‌ . ی‍س‍ن‍ا .گ‍اه‍ان‌
اوس‍ت‍ا -ی‍ش‍ت‍ه‍ا
اوس‍ت‍ا . وی‍س‍پ‍رد --ن‍ق‍د وت‍ف‍س‍ی‍ر
اوس‍ت‍ا . ی‍س‍ن‍ا --ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
اوس‍ت‍ا .خ‍رده‌ اوس‍ت‍ا --ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
اوس‍ت‍ا .ی‍س‍ن‍ا .گ‍اه‍ان‌
ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ران‍س‍ه‌ --ق‍رن‌۲۰ م‌.
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌
ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍رک‍ووت‍ی‍س‌، ل‍ئ‍ون‍ارد، ۱۹۲۶dranoeL,zetiwokreB -
رن‍ج‍ب‍ر، اح‍م‍د، ۱۳۲۰-
ش‍ری‍ع‍ت‌، م‍ح‍م‍دج‍واد، ۱۳۱۵-
ف‍رج‍اد، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۸-
پ‍ور داود، اب‍راه‍ی‍م‌
پ‍ورداود، اب‍راه‍ی‍م‌
پ‍ورداودی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ژی‍د، آن‍دره‌ پ‍ل‌ گ‍ی‍وم‌، ۱۹۵۱-۱۸۶۹ م‌.
ک‍ارن‍گ‍ی‌، دی‍ل‌، ۱۸۸۸- ۱۹۵۵
 
ناشر:
اس‍اطی‍ر
اس‍اطی‍ر، پ‍ی‍م‍ان‌، ارم‍غ‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آیین دوست یابی
کارنگی ، دیل ، ۱۸۸۸- ۱۹۵۵ ؛  تهران اساطیر، پیمان ، ارمغان   ،
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۸‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بررسی مسائل اجتماعی ایران فساد اداری ، اعتیاد، طلاق
فرجاد، محمدحسین ، ۱۳۱۸- ؛  تهران اساطیر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۶۷۰/۲‬,‭آ۸‌ف۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق و ماخذشناسی
رنجبر، احمد، ۱۳۲۰- ؛  [تهران ] اساطیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭آ۱ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زمینه بحث درباره آئین نگارش
شریعت ، محمدجواد، ۱۳۱۵- ؛  تهران اساطیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۳۹‬,‭‌ش۴ز۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی اجتماعی
برکووتیس ، لئونارد، ۱۹۲۶dranoeL,zetiwokreB - ؛  تهران اساطیر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۰۳۳‬,‭‌ب۴ر۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
یشتها
پور داود، ابراهیم ؛  تهران اساطیر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۱۰۰۲‬,‭‌ف‍لا ۹‌ی۵‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ایزابل
ژید، آندره پل گیوم ، ۱۹۵۱-۱۸۶۹ م . ؛  تهران اساطیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PQ‬,‭۲۶۲۱‬,‭‌ی۴‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
در تنگ
ژید، آندره پل گیوم ، ۱۹۵۱-۱۸۶۹ م . ؛  تهران اساطیر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PQ‬,‭۲۶۲۱‬,‭‌ی۴د۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سمفونی کلیسایی
ژید، آندره پل گیوم ، ۱۹۵۱-۱۸۶۹ م . ؛  تهران اساطیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PQ‬,‭۲۶۲۱‬,‭‌ی۴‌س۸۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
خرده اوستا : جزوی از نامه مینوی اوستا
پورداود، ابراهیم ؛  تهران اساطیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۱۵۱۷‬,‭‌ف‍لا۹،‌خ۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
گاتها .قدیمی ترین قسمت اوستا
پورداود، ابراهیم ؛  تهران اساطیر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۷۳‬,‭‌ف‍لا۹،‌گ۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ویسپرد ( آفرین پیغمبر زرتشت - آتش - هفت کشور - سوگندنامه )
پورداودی ، ابراهیم ؛  تهران اساطیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۹۷۴‬,‭‌ف‍لا ۹‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
یسنا جزوی از نامه مینوی اوستا
پورداودی ، ابراهیم ؛  تهران اساطیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۱۶۹‬,‭‌ف‍لا۹،‌ی۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
یادداشت های گات ها
پورداود، ابراهیم ؛  تهران اساطیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۱۴۱‬,‭‌ف‍لا ۹،‌ی۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک