کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌-- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌-- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ اداری‌ -- ای‍ران‌
خ‍دم‍ات‌ دول‍ت‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
اب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
اب‍وال‍م‍ح‍م‍د، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د، ۱۳۰۹-
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ص‍دری‌ ن‍وش‌ آب‍ادی‌، س‍ی‍د ص‍درال‍دی‍ن‌
 
ناشر:
ت‍وس‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ش‍ور
ش‍رک‍ت‌ ت‍ع‍اون‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ع‍ی‍ن‌ ادارات‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍ع‍اون‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ع‍ی‍ن‌ ادارات‌: ن‍ش‍ر روای‍ت‌
ش‍ورا
ف‍رآزم‍اپ‍ردازش‌
م‍دی‍ری‍ت‌
ن‍ش‍ر دی‍دار
ک‍م‍الان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اداری ایران .استخدام های کشوری ، ارتش و نیروی انتظامی ، ...با افزایش ها و بازنگری کامل همه ی قوانین و مقررات استخدامی و اداری تا مرداد۱۳۷۹
ابوالمحمد، عبدالحمید، ۱۳۰۹- ؛  تهران توس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۷۲۰‬,‭‌ف‍لا۲‌ح۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی در زمینه وظایف مدیریت و منابع انسانی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۷۰‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات استخدامی با آخرین اصلاحات سال ۱۳۷۵
ابن علی ، علی اکبر ؛  تهران شرکت تعاونی سازمان معین ادارات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۷۰‬,‭‌ف‍لا۲۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قانون مدیریت خدمات کشوری
تهران کمالان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۷۰‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری در پرتو قوانین مرتبط با رویکرد آموزشی - پژوهشی - کاربردی
صدری نوش آبادی ، سید صدرالدین ؛  تهران شورا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۷۰‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات استخدامی و اداری همراه با آئین نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها
تهران نشر دیدار   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۷۰‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
قانون مدیریت خدمات کشوری ( به همراه سیاستهای کلی نظام اداری و تفاوتهای قوانین ( )به انضمام لوح فشرده آیین نامه ها و دستورالعمل ها)
تهران فرآزماپردازش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۷۰،/آ ۲۸ز‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات استخدامی با آخرین اصلاحات
[تهران ] شرکت تعاونی سازمان معین ادارات : نشر روایت   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KNH‬,‭۲۹۷۰‬,‭آ ۲۸‌ب‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات استخدامی با آخرین اصلاحات
تهران مدیریت   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۷۰‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک