کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اس‍ت‍رال‍ی‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ت‍رال‍ی‍ا
ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌ -- اس‍ت‍رال‍ی‍ا
زن‍ان‌
 
پدیدآور:
زن‍گ‍ن‍ه‌، ج‍م‍ش‍ی‍د، ۱۳۲۶ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
پ‍ی‍روی‍ان‌، وی‍ل‍ی‍ام‌، ۱۳۱۴-
گ‍وردون‌، آن‍درئ‍ا
 
ناشر:
ادی‍ب‍ان‌
ب‍رگ‌ زی‍ت‍ون‌
وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
استرالیا
زنگنه ، جمشید، ۱۳۲۶ - ، گردآورنده ؛  تهران وزارت امور خارجه ، مرکز چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭DU‬,‭۹۶‬,‭ز۹‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سیمای زن در جهان - استرالیا
پیرویان ، ویلیام ، ۱۳۱۴- ؛  تهران برگ زیتون   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۲۱۶‬,‭‌پ۹‌س۸۵‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
همبودی اختلالات روانی و مصرف مواد
گوردون ، آندرئا ؛  ارومیه ادیبان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۹۰/۷‬,‭‌ف‍لا ۵‌گ۹‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک