کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اس‍ت‍ع‍داد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ت‍ع‍داد
اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‌--ع‍وام‍ل‌ م‍خ‍اطره‌ان‍گ‍ی‍ز
 
پدیدآور:
آرم‍س‍ت‍ران‍گ‌، ت‍وم‍اس‌، ۱۹۵۱-
ای‍ن‍گ‍رام‌، ری‍ک‌ ای‌
 
ناشر:
پ‍ی‍ک‌ آوی‍ن‌
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
هفت نوع هوش : شناخت و پرورش قابلیتهای هوشی
آرمسترانگ ، توماس ، ۱۹۵۱- ؛  تهران پیک آوین   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۳۱‬,‭آ۴‍ه۷‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زمینه های آسیبشناسی روانی
اینگرام ، ریک ای ؛  تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵/۴‬,‭‌ف‍لا ۹‌ع۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک