کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اس‍ع‍دی‌، ح‍س‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -- اس‍لام‌
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
اع‍ت‍ی‍اد وج‍رای‍م‌
ام‍ن‍ی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ج‍رای‍م‌ ف‍رام‍ل‍ی‌
راه‍ب‍رد ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ای‍ران‍ی‌
س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ا
س‍م‌ س‍ف‍ی‍د ( ه‍روئ‍ی‍ن‌)
ع‍ل‍ل‌ اع‍ت‍ی‍اد
ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ی‍ک‍م‌ -- آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‍ه‍ا
م‍ع‍ت‍ادان‌
م‍واد غ‍ذای‍ی‌ -- ت‍ام‍ی‍ن‌
م‍واد م‍خ‍در
م‍واد م‍خ‍در -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
م‍واد م‍خ‍در -- م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
م‍واد م‍خ‍در -- م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
وض‍ع‍ی‍ت‌ ع‍رض‍ه‌ و ت‍ق‍اض‍ای‌ م‍واد م‍خ‍در در ج‍ه‍ان‌ و ای‍ران‌
 
پدیدآور:
اس‍ع‍دی‌، ح‍س‍ن‌
اس‍ع‍دی‌، ح‍س‍ن‌
اس‍ع‍دی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۱۲-
ص‍رام‍ی‌ ، رض‍ا
 
ناشر:
آوای‌ ن‍ور
اداره‌ ک‍ل‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ورواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ازم‍ان‌ ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍ا و م‍رب‍ی‍ان‌
ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍ا و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍اء و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، واح‍د ان‍ت‍ش‍ارات‌
ح‍س‍ن‌ اس‍ع‍دی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در- م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ، آم‍وزش‌ و ف‍ن‌آوری‌
س‍پ‍ه‍ر
ص‍درا
م‍ی‍زان‌
پ‍ای‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
بحران جهانی غذا و افزایش جمعیت :کشورهای نمونه چین ، هند، اندونزی و...
اسعدی ، حسن ، ۱۳۱۲- ؛  [تهران ] حسن اسعدی   ، [۱۳۷۱]
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۰۰۰/۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ب۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشنامه ای درباره بحران جهانی مواد مخدر
اسعدی ، حسن ، ۱۳۱۲- ؛  [تهران ] سازمان تبلیغات اسلامی ، شرکت چاپ و نشر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۱۶۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ب۳‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جامعه سبز( به سوی جامعه عاری از مواد مخدر)
اسعدی ، حسن ؛  تهران پایا   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ج۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از اعتیاد :تحقیقی کاربردی درباره پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر روان گردان ، الکل و توتون
اسعدی ، حسن ، ۱۳۱۲- ؛  تهران انتشارات سازمان انجمن اولیا و مربیان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۵‌پ۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تحقیقی کاربردی در باره پیشگیری از مصرف نابجای مواد مخدر، روان گردان ، الکل و توتون
اسعدی ، حسن ، ۱۳۱۲- ؛  تهران انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران ، واحد انتشارات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ت۳‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
غزاله در دام اعتیاد و باند مافیا :پیشگیری از مصرف مواد مخدر
اسعدی ، حسن ، ۱۳۱۲- ؛  [بی جا] آوای نور   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۱۶۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ب۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی کاربردی درباره دو مشکل مهم جهانی " فزونی جمعیت و مواد مخدر "در آستانه قرن بیست و یکم
اسعدی ، حسن ، ۱۳۱۲- ؛  تهران سپهر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۱۶۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ب۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی بنیادی درباره مواد مخدر
اسعدی ، حسن ؛  تهران حسن اسعدی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۹‬,‭‌ف‍لا۵‌پ۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
موادمخدر از دیدگاه فقهای شیعه
صرامی ، رضا ؛  تهران اداره کل مطالعات و پژوهشهای ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۴/۲‬,‭‌ص۴‌م۹‬,‭۱۳۷۸‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دومین همایش علمی -کاربردی سلامت اجتماعی
اسعدی ، حسن ؛  تهران ستاد مبارزه با موادمخدر- مرکز تحقیقات ، آموزش و فن آوری   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۱۴۱گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سخنرانیها و مباحثات مربوط به دومین همایش علمی - کاربردی سلامت اجتماعی
ایران .ریاست جمهوری .ستاد مبارزه با موادمخدر، اداره کل مطالعات و پژوهشها ؛  تهران ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۹۶گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از اعتیاد( مواد مخدر، آسیب ها و راهبردها)
اسعدی ، حسن ؛  تهران انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۵‌پ۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
گزیده آثار مکتوب ( فلسفی ، حقوقی ، اجتماعی و )...برای ارتقاء دانش دست اندرکاران مبارزه با ناهنجاری های اجتماعی به خصوص مواد مخدر
اسعدی ، حسن ؛  تهران حسن اسعدی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۵‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی بنیادی درباره ی جرائم سازمان یافته ی فراملی با تاکید بر :ص شست و شوی درآمد ناشی از جرم ╗
اسعدی ، حسن ، ۱۳۱۲- ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۲۵۲‬,‭‌ف‍لا۵،‌پ۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بولتن ویژه به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر
اسعدی ، حسن ؛  تهران امور فرهنگی وروابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۵۷۱گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شیوه هاو راهکارهای علمی پیشگیری ازاعتیاد به مواد مخدر
اسعدی ، حسن ؛  تهران صدرا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۵۸۲گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
چکیده گزارشی درباره وضعیت عرضه و تقاضای مواد مخدر در جهان و ایران
اسعدی ، حسن ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۶۱۶گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
جایگاه کاهش آسیب در وابستگی به مواد مخدر
اسعدی ، حسن ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، بی تا
شماره راهنما: ۵۳۳گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
جرایم مرتبط با مواد مخدر
اسعدی ، حسن ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، بی تا
شماره راهنما: ۴۳۰گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مواد مخدر و امنیت اجتماعی
اسعدی ، حسن ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۴۶۸گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2