کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اس‍ع‍دی‌، ن‍گ‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داروه‍ا -- س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌ -- ع‍وارض‌ و ع‍واق‍ب‌
روان‍گ‍ردان‌
م‍واد م‍خ‍در -- م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
اس‍ع‍دی‌، ح‍س‍ن‌
اس‍ع‍دی‌، ن‍گ‍ار
 
ناشر:
ح‍س‍ن‌ اس‍ع‍دی‌
ن‍گ‍ار اس‍ع‍دی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوع مصرف موادروانگردان در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران از فروردین تا شهریور۱۳۸۲
اسعدی ، نگار ؛  دانشگاه علوم پزشکی ۱۳۸۲-۸۳
شماره راهنما: ۴۹۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آسیب های شغلی با تاکید بر :آسیب های شغلی ناشی از مواد روانگران
اسعدی ، نگار ؛  تهران نگار اسعدی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ف‍لا۵۴آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گزیده آثار مکتوب ( فلسفی ، حقوقی ، اجتماعی و )...برای ارتقاء دانش دست اندرکاران مبارزه با ناهنجاری های اجتماعی به خصوص مواد مخدر
اسعدی ، حسن ؛  تهران حسن اسعدی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۵‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک