کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اص‍غ‍ری‌، ف‍ره‍اد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد م‍خ‍در
م‍ش‍اوره‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در -- ای‍ران‌ -- روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
 
پدیدآور:
اص‍غ‍ری‌، ف‍ره‍اد
م‍ای‍ر، اس‍ک‍ات‌ ت‍ی‌
 
ناشر:
آوای‌ ن‍ور
دن‍ی‍ای‌ درون‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍ور، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ (گ‍ی‍لان‌)
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ ( ک‍ردس‍ت‍ان‌ )
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ام‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ام‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ (گ‍ی‍لان‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای اثر بخشی درمان مبتنی برالگوی فرا نظری گروهی برسوء مصرف مواد مخدر( تریاک ) در دو شکل دو مرحله ای وتحلیل مراحل تغییر این الگو درمعتادان مراکز دولتی و خصوصی شهر سنندج
اصغری ، فرهاد ؛  دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی ۱۳۸۷-۱۳۸۸
شماره راهنما: ۶۲۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
عناصر مشاوره
مایر، اسکات تی ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۵،‌م۲۵۳‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
ارزیابی طرح پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر در آموزش و پرورش استان کردستان در سال تحصیلی ۸۸-۸۹
اصغری ، فرهاد ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۵۲۰ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی وضعیت روانی معتادان به شیشه مرد مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر سنندج در سال ۱۳۹۲
اصغری ، فرهاد ؛  ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش ( کردستان )   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۷۸۴ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی عوامل روانشناختی ، اجتماعی و فردی گرایش به مصرف مواد محرک در معتادان به شیشه در استان گیلان
اصغری ، فرهاد ؛  تهران ستاد مبارزه بامواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش (گیلان )   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۸۳۵ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی وضعیت روانی معتادان زن مراجعه کننده به مراکز درمانی استان گیلان
اصغری ، فرهاد ؛  تهران ستاد مبارزه بامواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش (گیلان )   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۹۱۶ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
مقایسه وضعیت روانی ، راهبردهای مقابله ای و سبک های دلبستگی معتادان به شیشه خود معرف ، افراد ترک کرده و افراد بهنجار
اصغری ، فرهاد ؛  تهران ستاد مبارزه بامواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۹۱۸ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مقایسه وضعیت روانی ، راهبردهای مقابله ای و سبک های دلبستگی معتادان به شیشه خود معرف ، افراد ترک کرده و افراد بهنجار
اصغری ، فرهاد ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی شناخت علل و عوامل مؤثر در گرایش به مصرف مواد، خریدوفروش ، قاچاق از زندانیان جدیدالورود به زندان های استان گیلان
اصغری ، فرهاد ؛  گیلان ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهور، دفتر تحقیقات و آموزش (گیلان )   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ۱۰۸۷ط
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک