کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : اطلاع‍ات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ازی‌درم‍ان‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ رش‍د
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ غ‍ی‍رع‍ادی‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌
روان‍ک‍اوی‌
س‍ازم‍ان‌
س‍ال‍م‍ن‍دی‌
س‍رع‍ن‍وان‍ه‍ای‌ م‍وض‍وع‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ع‍ل‍وم‌
ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ -- خ‍ودک‍اری‌
م‍ت‍خ‍ص‍ص‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
م‍راج‍ع‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍واد م‍خ‍در -- ت‍اری‍خ‌
م‍وادم‍خ‍در
ن‍ش‍ر ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- ه‍م‍ک‍اری‍ه‍ا
ک‍رم‍ان‌
ک‍ودک‍ان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ -- س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍اب‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۳۷-
ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌، ق‍ادر
ش‍ع‍اری‌ن‍ژاد، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۰۴-
ش‍ه‍ی‍دی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
ع‍ل‍ی‍دوس‍ت‍ی‌، س‍ی‍روس‌، ۱۳۴۱-
ف‍روی‍د، زی‍گ‍م‍ون‍د، ۱۸۵۶- ۱۹۳۹
ف‍ی‍ش‌، ف‍ران‍ک‌ ج‍ی‍م‍ز
ل‍ف‌، ج‍ول‍ی‍ان‌
ل‍ن‍درث‌، گ‍اری‌ ل‍ی‌
م‍ی‍رزاب‍ی‍گ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
م‍ی‍ش‍ارا، ب‍رای‍ان‌
ه‍ان‍ت‍ر، اری‍ک‌
ه‍ی‍ک‍س‌، ه‍رب‍رت‌
گ‍ی‍ن‍ات‌، ح‍ی‍ی‍م‌
 
ناشر:
ادراه‌ اطلاع‍ات‌ اداره‌ ک‍ل‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ ن‍اج‍ا
اطلاع‍ات‌
دف‍ت‍ر رواب‍ط اداره‌ اطلاع‍ات‌ و اخ‍ب‍ار
م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌
م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
واح‍د گ‍زارش‌ اداره‌ اطلاع‍ات‌ و اخ‍ب‍ار دف‍ت‍ر رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی روانی زندگی روزمره
فروید، زیگموند، ۱۸۵۶- ۱۹۳۹ ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۳‬,‭‌ف۴۸آ۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی رشد
شعاری نژاد، علی اکبر، ۱۳۰۴- ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۱۳‬,‭‌ش۶۸ر۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نقش نیازهای روانی در بهداشت روانی و آموزش و پرورش
میرزابیگی ، علی ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۱‬,‭‌م۹‌ن۷‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تئوری های سازمان و مدیریت
هیکس ، هربرت ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳۱‬,‭‍ه۹‌ت۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
رابطه بین والدین و کودکان :راه حلهای جدید برای مسائل قدیمی
گینات ، حییم ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۶۹‬,‭‌گ۹ر۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی پیری
میشارا، برایان ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۰۶۱‬,‭‌م۹ر۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی بزرگسالان
میشارا، برایان ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۰۶۱‬,‭‌م۹ر۸۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر، امنیت اجتماعی و راه سوم
شهیدی ، محمدحسن ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ش۹‌م۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بازی درمانی ( دینامیسم مشاوره با کودکان )
لندرث ، گاری لی ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۵‬,‭‌ب۲‌ل۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
معاینه روانی :نحوه معاینه بالینی در روانپزشکی
لف ، جولیان ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۹‬,‭‌ل۷‌م۶‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
علائم بیماریهای روانی
فیش ، فرانک جیمز ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ف۹‌ع۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات محققین و متخصصین کشور
تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۷۸-
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۳۱/۷۴‬,‭‌ف‍لا۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نشر الکترونیکی
بابائی ، محمود، ۱۳۳۷- ؛  تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۸۶‬,‭‌ن۴۶‌ب۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اشتراک منابع و همکاری بین کتابخانه ها
علیدوستی ، سیروس ، ۱۳۴۱- ؛  تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۲‬,‭‌ع۸‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحنامه " نما( "نظام مبادله اطلاعات علمی - فنی )
تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳-۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۱‬,‭‌ع۸‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش سفر( ماتی تراواینین )رییس اداره منطقه ای PCDNU در جنوب غربی آسیا
باستانی ، قادر ؛  تهران واحد گزارش اداره اطلاعات و اخبار دفتر روابط عمومی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ۲۴۵گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی اصطلاحنامه ها
تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۱۱‬,‭‌ف۹‌ک۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فهرست نویسی کامپیوتری
هانتر، اریک ؛  تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۴‬,‭‍ه۲‌ف۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کرمان ، موادمخدر، شرارت
ایران .کرمان .اداره اطلاعات واخبار،دفتر روابط عمومی ؛  دفتر روابط اداره اطلاعات و اخبار   ،
شماره راهنما: ۱۹۴گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نمودار تشکیلاتی شبکه های متلاشی شده تهیه وتوزیع موادمخدر
ایران .ناجا.معاونت امنیت ، اداره کل مبارزه با موادمخدر، اداره اطلاعات ؛  ادراه اطلاعات اداره کل مبارزه با موادمخدر معاونت امنیت ناجا   ،
شماره راهنما: ۲۹۶گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4