کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : اطلاع‍ات‌ :س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
اع‍ت‍ی‍اد -- س‍ب‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌
داروه‍ا -- ای‍ران‌ -- م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
م‍ت‌ آم‍ف‍ت‍ام‍ی‍ن‌--س‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ روان‍ی‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ --خ‍دم‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌--م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
م‍واد م‍خ‍در --ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د--ق‍اچ‍اق‌--ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
م‍واد ن‍ی‍روزا --س‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌
م‍واد ن‍ی‍روزا --س‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌ --دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ک‍ت‍اب‌ س‍ال‌۱۳۸۸
ک‍ت‍اب‌ س‍ال‌۱۳۹۱
ک‍ت‍اب‌ س‍ال‌۱۳۹۴
 
پدیدآور:
ب‍رج‍اس‌، ف‍رح‍ن‍از
ح‍اج‍ی‌رس‍ول‍ی‌، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۲۹-
خ‍ان‍ت‍زی‍ان‌،ادوارد ج‍ی‌
رس‍ول‌، ج‍ی‌.ح‍س‍ی‍ن‌
ص‍درال‍س‍ادات‌، س‍ی‍د ج‍لال‌
ه‍اش‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ک‍ان‌، پ‍ل‌ رک‍س‍ت‍ون‌
 
ناشر:
اطلاع‍ات‌ :س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
اطلاع‍ات‌: س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
اطلاع‍ات‌: دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
اطلاع‍ات‌: س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
اطلاع‍ات‌:]دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
اطلاع‍ات‌:ب‍ه‌ س‍ف‍ارش‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
اطلاع‍ات‌، س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
اطل‍اع‍ات‌: س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌- دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در- دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، اطلاع‍ات‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ورزش و درمان اعتیاد
حاجی رسولی ، مسعود، ۱۳۲۹- ؛  تهران اطلاعات : ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ح۲و۴۳‬,‭۱۳۹۰‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه انگیزشی در درمان مشکلات روانی
تهران اطلاعات : ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‌م۵۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سوء مصرف الکل و مواد مخدر
رسول ، جی .حسین ؛  تهران اطلاعات :به سفارش ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۹۱ , ،۱۳۹۱ .
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭ر۵‌س ۹‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد به مت آمفتامین از علوم پایه تا درمان
تهران اطلاعات :]دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۸‬,‭‌م۲۴‌ف‍لا۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر و جنگ های معاصر
کان ، پل رکستون ؛  تهران اطلاعات :ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ک۴۶‌ک۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
درک اعتیاد به عنوان راهی برای خوددرمانی
خانتزیان ،ادوارد جی ؛  تهران اطلاعات : ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌خ۲د ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالاتی درباره جنبه های بین المللی نحوه اقدام مددکاری اجتماعی در اعتیادها
صدرالسادات ، سید جلال ؛  تهران اطلاعات : دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ص۳۳‌م ۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کتاب سال ۱۳۹۱ ستاد مبارزه با مواد مخدر
ستاد مبارزه با مواد مخدر ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۶۲۹گ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر مدیریت کاهش تقاضای سوء مصرف مواد مخدر
هاشمی ، علی ؛  تهران bتلفن ناشر : ۲۹۹۹۳۴۵۵- ۲۲۲۲۵۵۵۲ ،آدرس ناشر :تهران ، بلوار میرداماد، خ . نفت جنوبی ، موسسه روزنامه اطلاعات . اطلاعات ، ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ه۲،د۴‬,‭۱۳۹۱‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد به مواد مخدر و علل آن
برجاس ، فرحناز ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، اطلاعات   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ب۳۶‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۱‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کتاب سال ۱۳۹۴ ستاد مبارزه با مواد مخدر
ریاست جمهوری -دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر -دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات ؛  تهران ریاست جمهوری - دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر- دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۶۳۰گ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کتاب سال ۱۳۸۸ ستاد مبارزه با مواد مخدر
ریاست جمهوری -دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر -دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات ؛  تهران ریاست جمهوری - دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر- دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات   ، ۱۳۹
شماره راهنما: ۶۳۱گ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک