کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اطلاع‍ات‌ ع‍م‍وم‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اطلاع‍ات‌ ع‍م‍وم‍ی‌
اطلاع‍ات‌ ع‍م‍وم‍ی‌ -- ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
دائ‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا و واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
اخ‍ت‍ری‍ان‌، م‍ح‍م‍ود
س‍ع‍ی‍دی‍ان‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۰-
ق‍ان‍ع‍ی‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۳۵-
ل‍ئ‍وک‍وم‌، آرک‍ادی‌ydakrA ,mukoeL
 
ناشر:
ب‍ه‍زاد
س‍اح‍ل‌
ع‍ل‍م‌ و زن‍دگ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دایره المعارف نو
سعیدیان ، عبدالحسین ، ۱۳۱۰- ؛  تهران علم و زندگی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭AG‬,‭۳۶‬,‭‌س۷د۲۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات عمومی معین
قانعی ، سعید، ۱۳۳۵- ؛  تهران ساحل   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭AE‬,‭۳۶‬,‭‌ق۲۵‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات عمومی
اختریان ، محمود ؛ 
شماره راهنما: ‭AG‬,‭۳۶‬,‭‌ف‍لا۳‌گ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
به من بگو چرا و چگونه
لئوکوم ، آرکادی ydakrA ,mukoeL ؛  تهران بهزاد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭AG‬,‭۳۶‬,‭‌ل۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک