کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : اطل‍اع‍ات‌: س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
داروه‍ا -- ای‍ران‌ -- م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
م‍ت‌ آم‍ف‍ت‍ام‍ی‍ن‌--س‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ روان‍ی‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ --خ‍دم‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌--م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ح‍اج‍ی‌رس‍ول‍ی‌، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۲۹-
ص‍درال‍س‍ادات‌، س‍ی‍د ج‍لال‌
ه‍اش‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
اطلاع‍ات‌: س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
اطلاع‍ات‌: دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
اطلاع‍ات‌:]دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
اطلاع‍ات‌، س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
اطل‍اع‍ات‌: س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ورزش و درمان اعتیاد
حاجی رسولی ، مسعود، ۱۳۲۹- ؛  تهران اطلاعات : ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ح۲و۴۳‬,‭۱۳۹۰‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه انگیزشی در درمان مشکلات روانی
تهران اطلاعات : ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‌م۵۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد به مت آمفتامین از علوم پایه تا درمان
تهران اطلاعات :]دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۸‬,‭‌م۲۴‌ف‍لا۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالاتی درباره جنبه های بین المللی نحوه اقدام مددکاری اجتماعی در اعتیادها
صدرالسادات ، سید جلال ؛  تهران اطلاعات : دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ص۳۳‌م ۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر مدیریت کاهش تقاضای سوء مصرف مواد مخدر
هاشمی ، علی ؛  تهران bتلفن ناشر : ۲۹۹۹۳۴۵۵- ۲۲۲۲۵۵۵۲ ،آدرس ناشر :تهران ، بلوار میرداماد، خ . نفت جنوبی ، موسسه روزنامه اطلاعات . اطلاعات ، ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ه۲،د۴‬,‭۱۳۹۱‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک