کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
اع‍ت‍ی‍اد-- درم‍ان‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ و ت‍ف‍ک‍ر
ج‍وان‍ان‌ -- م‍واد م‍خ‍در
ح‍ش‍ی‍ش‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
م‍واد م‍خ‍در
 
پدیدآور:
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۹-
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، ن‍ادع‍ل‍ی‌
ب‍اق‍ری‌ وان‍ائ‍ی‌، پ‍ی‍م‍ان‌
ت‍اج‍ری‌، ب‍ی‍وک‌، ۱۳۵۳-
ت‍وئ‍رس‍ک‍ی‌، آب‍راه‍ام‌ ج‌.
ح‍س‍ن‌پ‍ور، م‍ن‍ص‍ور
ف‍ت‍اح‌پ‍ور، ش‍ه‍ره‌
ف‍رخ‍اک‌، داری‍وش‌،- ۱۳۳۰
ق‍رب‍ان‍ی‌، رض‍ا،۱۳۵۰-
ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
ق‍ه‍اری‌، ش‍ه‍رب‍ان‍و
م‍ل‍ک‌ م‍ح‍م‍دی‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۵۰-
ن‍ارن‍ج‍ی‌، ه‍وم‍ان‌
ن‍ی‍ک‌خ‍ل‍ق‌، آرش‌
وت‍رال‌، چ‍ارل‍ز
پ‍رو، ف‍ل‍وری‍ن‌
ک‍ری‍م‌پ‍ور، ص‍ادق‌
ک‍ش‍اورز، ب‍ه‍ل‍ول‌
 
ناشر:
آگ‍ه‌
اداره‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ م‍ازن‍دران‌
اداره‌ ک‍ل‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ق‍زوی‍ن‌ م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ل‍ل‌ ج‍ه‍ان‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ ن‍و
ب‍اغ‌ رض‍وان‌
ت‍رم‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ (م‍وس‍س‍ه‌ داری‍وش‌)
س‍ب‍زان‌
س‍پ‍ن‍ج‌
ش‍رک‍ت‌ ن‍س‍ل‌ روش‍ن‍ی‍دگ‍ان‌
ش‍ه‍ره‌ ف‍ت‍اح‌پ‍ور: س‍ع‍ی‍درض‍ا ش‍ی‍خ‍ی‌
ع‍ل‍م‌ و ورزش‌
ف‍ردوس‌
م‍ه‍ر ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ (ع‌)
ن‍ش‍ر ق‍طره‌
ن‍ص‍ای‍ح‌
پ‍رش‍ک‍وه‌
ک‍اوش‌پ‍رداز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
نقش هنر در پیشگیری از اعتیاد
اسماعیلی ، محمد، ۱۳۳۹- ؛  اردبیل باغ رضوان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HU‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ن۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رهایی از اعتیاد در نوجوانان و جوانان
باقری وانائی ، پیمان ؛  تهران علم و ورزش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ب۹ر۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی اعتیاد
کریم پور، صادق ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ک۴و۹‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی ترک اعتیاد
پرو، فلورین ؛  تهران سپنج   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌پ۴ر۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش ویژه مهارت های زندگی در زمینه کاهش تقاضا :اعتیاد و عوارض جسمانی آن ، عوامل موثر در گرایش به اعتیاد
قم نصایح   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭آ۸۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ترک سیگار
وترال ، چارلز ؛  تهران سبزان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭و۲۴‌ت۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پشتیبانی روانی ترک اعتیاد :بانضمام متدهای دارویی بیزاری از مصرف مجدد مواد مخدر پس از ترک اعتیاد داروهای بی اثرکننده مواد مخدر در بدن
فتاح پور، شهره ؛  [کرمانشاه ] شهره فتاح پور: سعیدرضا شیخی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ف۲‌پ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
علل اجتماعی - روانی اعتیاد جوانان
حسن پور، منصور ؛  قم مهر امیرالمومنین (ع )   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ح ۵‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روش های نوین ترک سیگار
نیک خلق ، آرش ؛  تهران کاوش پرداز   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۷‬,‭‌ن۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
خشونت خانوادگی و اعتیاد :شناسایی ، درمان ، پیشگیری ،
تاجری ، بیوک ، ۱۳۵۳- ؛  تهران اندیشه نو   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ت ۱۵‌خ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر مصاحبه انگیزشی :رویکردی نوین در درمان معتادان
قربانی ، مجید ؛  تهران انتشارات ملل جهان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ق۴۴‌م۷‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری به زبان ساده جامعه عاری از اعتیاد
فرخاک ، داریوش ،- ۱۳۳۰ ؛  تهران پرشکوه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف ۴۳‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ترک سیگار از طریق کنترل ذهن
قربانی ، رضا،۱۳۵۰- ؛  تهران شرکت نسل روشنیدگان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭‌ق ۴‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد و مسائل جنسی
ملک محمدی ، مجید، ۱۳۵۰- ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۶۸،‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
وابستگی و عوارض اعتیاد به مواد مخدر
اسماعیلی ، نادعلی ؛  تهران اداره فرهنگ ارشاد اسلامی مازندران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭H‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ف‍لا۲و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد و قاچاق مواد مخدر
انجمن جامعه شناسی ایران ؛  تهران آگه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۲۳۲/۵۶‬,‭ر ۵‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیشگیری از اعتیاد در محیط کار
کشاورز، بهلول ؛  قزوین اداره کل بهزیستی استان قزوین معاونت امور فرهنگی و پیشگیری   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌ک۵ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیشگیری و درمان اعتیاد( ویژه محیط کار)
نارنجی ، هومان ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (موسسه داریوش )   ،
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۵۲‬,‭ر۳‌ن۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای گام به گام درمان رفتاری - شناختی برای سوءمصرف حشیش ( ویژه مراجعان )
قهاری ، شهربانو ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۲۰۹‬,‭‌ش۲ر۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
طرز فکر معتادوار در شناخت خودفریبی
توئرسکی ، آبراهام ج . ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۳‬,‭‌ت۹ط۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3