کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد-- درم‍ان‌
ال‍ک‍ل‍ی‍س‍م‌ -- درم‍ان‌
ح‍ش‍ی‍ش‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‌درم‍ان‍گ‍ران‌ -- ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در -- ای‍ران‌ -- م‍ش‍اوره‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در -- رواب‍ط خ‍ان‍وادگ‍ی‌
 
پدیدآور:
ت‍اج‍ری‌، ب‍ی‍وک‌، ۱۳۵۳-
ج‍راح‍ی‌، ش‍ی‍م‍ا، ۱۳۵۹-
ش‍ری‍ف‍ی‌، اح‍س‍ان‌
ف‍ت‍اح‌پ‍ور، ش‍ه‍ره‌
ق‍ادری‌، س‍ل‍م‍ان‌، ۱۳۶۲-
ق‍رب‍ان‍ی‌، رض‍ا،۱۳۵۰-
ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
ق‍ل‍ی‌زاده‌، ع‍ل‍ی‌
ق‍ه‍اری‌، ش‍ه‍رب‍ان‍و
ق‍ه‍اری‌، ش‍ه‍رب‍ان‍و، ۱۳۴۶-
م‍ع‍ی‍ن‍ی‌، ام‍ی‍د
م‍ل‍ک‍ی‌، ح‍م‍زه‌
م‍ک‌م‍ول‍ی‍ن‌، رای‍ان‌ ای‌.، ۱۹۴۰ - م‌
ن‍ب‍ی‌ ئ‍ی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌
ن‍وری‍ان‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ن‍ی‍ک‌خ‍ل‍ق‌، آرش‌
وت‍رال‌، چ‍ارل‍ز
پ‍رو، ف‍ل‍وری‍ن‌
 
ناشر:
آرم‍ان‌ ن‍س‍ل‌ ن‍و
آرون‌
آگ‍ه‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ق‍ان‍ون‌ ی‍ار
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ل‍ل‌ ج‍ه‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍ظری‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ ن‍و
رس‍ا
رش‍د
زان‍س‍ت‌
س‍ب‍زان‌
س‍پ‍ن‍ج‌
ش‍رک‍ت‌ ن‍س‍ل‌ روش‍ن‍ی‍دگ‍ان‌
ش‍ه‍ره‌ ف‍ت‍اح‌پ‍ور: س‍ع‍ی‍درض‍ا ش‍ی‍خ‍ی‌
ف‍ره‍وش‌
ف‍ره‍وم‍ت‌
ن‍ش‍ر ق‍طره‌
ه‍وش‍م‍ن‍د ت‍دب‍ی‍ر
ک‍اوش‌پ‍رداز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی ترک اعتیاد
پرو، فلورین ؛  تهران سپنج   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌پ۴ر۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ترک سیگار
وترال ، چارلز ؛  تهران سبزان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭و۲۴‌ت۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پشتیبانی روانی ترک اعتیاد :بانضمام متدهای دارویی بیزاری از مصرف مجدد مواد مخدر پس از ترک اعتیاد داروهای بی اثرکننده مواد مخدر در بدن
فتاح پور، شهره ؛  [کرمانشاه ] شهره فتاح پور: سعیدرضا شیخی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ف۲‌پ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روش های نوین ترک سیگار
نیک خلق ، آرش ؛  تهران کاوش پرداز   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۷‬,‭‌ن۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خشونت خانوادگی و اعتیاد :شناسایی ، درمان ، پیشگیری ،
تاجری ، بیوک ، ۱۳۵۳- ؛  تهران اندیشه نو   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ت ۱۵‌خ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر مصاحبه انگیزشی :رویکردی نوین در درمان معتادان
قربانی ، مجید ؛  تهران انتشارات ملل جهان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ق۴۴‌م۷‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ترک سیگار از طریق کنترل ذهن
قربانی ، رضا،۱۳۵۰- ؛  تهران شرکت نسل روشنیدگان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭‌ق ۴‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد و قاچاق مواد مخدر
انجمن جامعه شناسی ایران ؛  تهران آگه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۲۳۲/۵۶‬,‭ر ۵‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای گام به گام درمان رفتاری - شناختی برای سوءمصرف حشیش ( ویژه مراجعان )
قهاری ، شهربانو ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۲۰۹‬,‭‌ش۲ر۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای گام به گام درمان رفتاری - شناختی برای سوءمصرف حشیش ( ویژه ی درمانگران )
قهاری ، شهربانو، ۱۳۴۶- ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۲۰۹‬,‭‌ش۲،‌ق۸۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
۳۷فکر غلط و یک عمر اعتیاد
مک مولین ، رایان ای .، ۱۹۴۰ - م ؛  تهران رسا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۵‬,‭‌م۷‌س۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
شناخت درمانی اعتیاد
جراحی ، شیما، ۱۳۵۹- ؛  تهران هوشمند تدبیر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ج۳۷‌ش۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد و خانواده : آنچه خانواده های سوء مصرف کننده ی مواد باید بدانند
قادری ، سلمان ، ۱۳۶۲- ؛  تهران آرون   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ق۱۵‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
درخشش ابدی یک اراده
نوریان ، ابراهیم ؛  تهران انتشارات نظری   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹‌ن۹‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فرآیندهای زیستی - روانی - اجتماعی در افراد وابسته به مواد مخدر
قلی زاده ، علی ؛  تبریز آرمان نسل نو   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ق۸‌ف۴‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
الفبای پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و شناخت مضرات انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی
معینی ، امید ؛  سنندج زانست   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۷۳‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کمک به بهبودی معتادان در حال ترک
ملکی ، حمزه ؛  تهران انتشارات قانون یار   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۷۲‌ک۸‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
درمان اعتیاد :راهنمای درمانگر
قهاری ، شهربانو ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ق۹د۴‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
بهبودی و درمان اعتیاد با تکنیک ذهن آگاهی
نبی ئی ، فرشته ؛  تهران فرهوش   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ن۲‌ب۹‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
روان درمانی روان درمانگران اعتیاد
شریفی ، احسان ؛  اصفهان فرهومت   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۱/۴‬,‭ر ۹‌ش۴‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک