کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اع‍ت‍ی‍اد -- س‍ب‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- ای‍ران‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ای‍ران‌ -- س‍ب‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد -- س‍ب‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍واد م‍خ‍در
ک‍ودک‍ان‌ -- س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
 
پدیدآور:
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌م‍ق‍دم‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۸-
ب‍اوی‌، س‍اس‍ان‌
ب‍رج‍اس‌، ف‍رح‍ن‍از
ب‍ه‍ارل‍و، غ‍ف‍ار
ب‍ی‍ات‍ی‌، پ‍روان‍ه‌
ت‍اج‍ری‌، ب‍ی‍وک‌
س‍ج‍ادی‌، س‍ی‍داح‍م‍د
طه‍ران‍ی‌، ع‍ات‍ک‍ه‌، ۱۳۵۰-
ف‍رزان‍ه‌، پ‍روی‍ز
م‍ی‍رب‍ی‍گ‍ی‌، ش‍ب‍ن‍م‌
ن‍خ‍ع‍ی‌، ن‍وذر، ۱۳۴۸-
ک‍اظم‌پ‍ور، س‍ی‍روس‌
 
ناشر:
آذرن‍وی‍ن‌
ارج‍م‍ن‍د
اطلاع‍ات‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ق‍ان‍ون‌ ی‍ار
ان‍دی‍ش‍ه‌ ن‍و
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (اه‍واز)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، اداره‌ ک‍ل‌ رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، اطلاع‍ات‌
س‍ف‍ی‍ر ص‍ادق‌
س‍ف‍ی‍رارده‍ال‌
ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍ون‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ف‍اراب‍ی‌
ف‍ان‍وس‌
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د، ارج‍م‍ن‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد :سبب شناسی و درمان
تاجری ، بیوک ؛  تهران اندیشه نو   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ت۱۵‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد به مواد مخدر و علل آن
برجاس ، فرحناز ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، اطلاعات   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ب۳۶‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۱‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
درباره درمان اعتیاد چه می دانید؟
میربیگی ، شبنم ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۷۰۶۹۹۹ سازمان بهزیستی کشور، اداره کل روابط عمومی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۸۵۶د۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد( انواع مواد، سبب شناسی ، پیشگیری ، درمان )
باوی ، ساسان ؛  اهواز دانشگاه آزاد اسلامی (اهواز)   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ب۲۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دیباچه ای بر نظریه های اعتیاد به مواد مخدر
نخعی ، نوذر، ۱۳۴۸- ؛  کرمان فانوس   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ن۳۵د۹‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سبب شناسی ، پیشگیری و درمان اعتیاد به مواد مخدر - محرک - اینترنت
ابراهیمی مقدم ، حسین ، ۱۳۴۸- ؛  تهران فارابی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۲‌س۲۲۵‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سبب شناسی اعتیاد :تحلیل زیستی روانی اجتماعی
بهارلو، غفار ؛  تهران کتاب ارجمند، ارجمند   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ب۸۶۵‌س۲‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از اعتیاد در خانواده
طهرانی ، عاتکه ، ۱۳۵۰- ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭ط۹‌پ۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
خانواده من برنامه پیشگیری از شروع زودرس مصرف مواد در کودکان : رویکرد نقشه نگاری مداخله
تهران سفیراردهال   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌خ۲‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی اعتیاد و سوء مصرف به مواد مخدر و داروهای غیرقانونی و قانونی در مردان و زنان
اهواز علوم و فنون پزشکی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭آ۵‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سبب شناسی اعتیاد :تحلیل زیستی -روانی -اجتماعی
بهارلو، غفار ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ب۸۶۵‌س۲‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد، سبب شناسی و درمان
فرزانه ، پرویز ؛  اردبیل آذرنوین   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف۴۴‌ف‍لا۶۶‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بررسی جامعه شناسی اعتیاد در ایران با تاکید بر اعتیاد زنان
بیاتی ، پروانه ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹‌ب۹‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
علل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر صنعتی و راهکارهای پیشگیری از آن ( ( مطالعه موردی جوانان اسلام آباد غرب از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۱)
کاظم پور، سیروس ؛  تهران انتشارات قانون یار   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ک۲‌ع۸‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر + روان گردان چرا؟
سجادی ، سیداحمد ؛  قم سفیر صادق   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌س۳‌م۸‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک