کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اع‍ت‍ی‍اد -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- ای‍ران‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
اع‍ت‍ی‍اد -- ای‍ران‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
اع‍ت‍ی‍اد -- ای‍ران‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
اع‍ت‍ی‍اد -- ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
اع‍ت‍ی‍اد -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
اع‍ت‍ی‍اد --ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
م‍واد م‍خ‍در -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ه‍م‍ای‍ش‌ اس‍ت‍ان‍ی‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد م‍خ‍در در اردب‍ی‍ل‌( ۱۳۸۲ :اردب‍ی‍ل‌)
ه‍م‍ای‍ش‌ اع‍ت‍ی‍اد و خ‍ان‍واده‌( ۱۳۸۱ :ش‍ه‍رک‍رد)
 
ناشر:
آص‍ف‌
اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ گ‍ی‍لان‌، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ش‍ورای‌ آم‍وزش‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از اع‍ت‍ی‍اد
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ رس‍ان‍ه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ و س‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌ ک‍وث‍ر
ب‍اغ‌ رض‍وان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د م‍س‍ج‍د س‍ل‍ی‍م‍ان‌
روزن‍ام‍ه‌ رس‍م‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ف‍رم‍ان‍داری‌ ت‍ب‍ری‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گزارشی از اولین سمینار بررسی مسائل اعتیاد
سمینار بررسی مسائل اعتیاد( نخستین :۱۳۶۴ : همدان ) ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌س۸‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقاله های همایش بررسی راههای پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در استان اردبیل
همایش استانی پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در اردبیل ( ۱۳۸۲ :اردبیل ) ؛  اردبیل باغ رضوان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹‍ه۷۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات
تهران روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‍ه۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
همایش علمی - پژوهشی اعتیاد و رهیافتهای فرهنگی و هنری پیشگیری از آن ( نخستین :۱۳۸۰ : گزارش نخستین همایش علمی - پژوهشی اعتیاد و رهیافتهای فرهنگی و هنری پیشگیری از آن
رشت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان ، دبیرخانه شورای آموزش و فرهنگ پیشگیری از اعتیاد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‍ه۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات منتخب همایش اعتیاد و خانواده شهرکرد ۱۱ و ۱۲ آبان ماه ۱۳۸۱
همایش اعتیاد و خانواده ( ۱۳۸۱ :شهرکرد) ؛  شهرکرد آصف   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹‍ه۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات سمینار بررسی مسائل مربوط به اعتیاد جوانان
تبریز فرمانداری تبریز   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات اولین همایش علمی - کاربردی ارائه راهکارهای پیشگیری از اعتیاد استان کرمانشاه
همایش علمی - کاربردی ارائه راهکارهای پیشگیری از اعتیاد(اولین :۱۳۷۸:کرمانشاه ) ؛  کرمانشاه انتشارات موسسه فرهنگی هنری و سینمایی کوثر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹‌ک۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات همایش " اعتیاد، جرم یا بیماری ؟( "۲۹، بهمن ماه ۱۳۸۵)
همایش منطقه ای اعتیاد، جرم یا بیماری ؟( ۱۳۸۵ :خوزستان ) ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‍ه۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پایه های زیستی اعتیاد :ویژه ی ششمین کنگره سالیانه پایه های زیستی اعتیاد
تهران انتشارات رسانه تخصصی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ک۸۷‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک