کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اع‍ت‍ی‍اد -- ای‍ران‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- ای‍ران‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ اح‍ی‍ای‌ ان‍س‍ان‍ی‌(ک‍ن‍گ‍ره‌۶۰ .) ش‍ع‍ب‍ه‌ آک‍ادم‍ی‌
م‍واد م‍خ‍در -- ای‍ران‌ -- م‍طال‍ب‌ گ‍ون‍ه‌گ‍ون‌
 
پدیدآور:
آق‍اب‍خ‍ش‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌، ۱۳۲۴-
اف‍ش‍ار، اس‍دال‍ل‍ه‌
ال‍ف‍ت‌، س‍ع‍ی‍ده‌، ۱۳۵۵-
ب‍ی‍ات‍ی‌، پ‍روان‍ه‌
ش‍ای‍ان‌، طی‍ب‍ه‌، ۱۳۴۷-
ص‍لاح‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، گ‍ی‍ت‍ی‌، ۱۳۳۷-
ق‍ل‍ی‌زاده‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
آرم‍ان‌ ن‍س‍ل‌ ن‍و
اطلاع‍ات‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ رس‍ان‍ه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
س‍ف‍ی‍رارده‍ال‌
ق‍زل‌ ق‍ل‍م‌
ن‍ی‍ک‌خ‍رد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
چرا در بندم ؟ مجموعه گزارش های مستند یک روزنامه نگار از آسیب های اجتماعی در تبریز
شایان ، طیبه ، ۱۳۴۷- ؛  تبریز قزل قلم   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹،‌ش۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سرمایه اجتماعی و امر درمان اعتیاد
الفت ، سعیده ، ۱۳۵۵- ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۷‌س۴‬,‭۱۳۹۰‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهکارهای مقابله و کاهش آسیب های اجتماعی ( اعتیاد ) مجموعه مقالات
صلاحی اصفهانی ، گیتی ، ۱۳۳۷- ؛  تهران نیک خرد   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹،‌ص۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد و آسیب شناسی خانواده : رویکرد مددکاری اجتماعی به مسایل و آسیب های جامعه ای
آقابخشی ، حبیب ، ۱۳۲۴- ؛  تهران انتشارات رسانه تخصصی : دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭آ۷‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر، اعتیاد، جامعه انسانی (با نگاهی به تاریخچه ، ریشه ها، بسترهای فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، حقوقی ، فقهی و امنیتی )
افشار، اسدالله ؛  تهران سفیراردهال   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹،‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرآیندهای زیستی - روانی - اجتماعی در افراد وابسته به مواد مخدر
قلی زاده ، علی ؛  تبریز آرمان نسل نو   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ق۸‌ف۴‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بررسی جامعه شناسی اعتیاد در ایران با تاکید بر اعتیاد زنان
بیاتی ، پروانه ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹‌ب۹‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک