کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اع‍ت‍ی‍اد-- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
اع‍ت‍ی‍اد --ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد-- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد--ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌--راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
خ‍ودس‍ازی‌--ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‍ی‌
رف‍ت‍ار وال‍دی‍ن‌--ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در -- روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر، ۱۳۵۰-
اش‍ل‍م‍ن‌، م‍ارت‍اورک‌krow ahtraM ,namlehsA
ام‍ی‍ن‍ی‌، پ‍اپ‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍ه‍رام‍ی‌ اح‍س‍ان‌، ه‍ادی‌، ۱۳۴۱-
ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ح‍اج‍ی‌ رس‍ول‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
خ‍اک‍ری‍زی‌، طاه‍ره‌
دش‍ت‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
س‍رگ‍ل‍زای‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ش‍ب‍ان‌، ج‍واد
ص‍رام‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
ق‍راگ‍وزل‍و، ف‍اطم‍ه‌
م‍ح‍م‍دی‌، م‍س‍ع‍ود
ن‍اج‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌، ۱۳۴۵-
ن‍ارن‍ج‍ی‌، ه‍وم‍ان‌
ن‍وری‍ان‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ک‍راوس‍ون‌، دن‍ی‍س‌ دی‌
ک‍ش‍اورز، ب‍ه‍ل‍ول‌
گ‍ل‍پ‍رور، م‍ح‍س‍ن‌ . ۱۳۴۷-
 
ناشر:
آی‍ن‍ه‌ ک‍ت‍اب‌
اداره‌ ک‍ل‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ق‍زوی‍ن‌ م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
اف‍ق‌ ن‍ور
ان‍ت‍ش‍ارات‌ راه‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍ظری‌
ت‍ن‍دی‍س‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ ( اس‍لام‍ش‍ه‍ر )
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ ( خ‍وراس‍گ‍ان‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ (م‍وس‍س‍ه‌ داری‍وش‌)
زه‍ره‌ون‍د
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ش‍اپ‍ورخ‍واس‍ت‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ ن‍ش‍ر
ص‍ال‍ح‍ان‌
ل‍وح‌ ن‍گ‍ار
م‍ه‍ر و م‍اه‌ ن‍و
ن‍ش‍ر ق‍طره‌
ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
ه‍ن‍ره‍ای‌ زی‍ب‍ا
ک‍ن‍ک‍اش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی روانی سوء مصرف مواد
محمدی ، مسعود ؛  تهران آینه کتاب   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌م۳۵آ۵‬,‭۱۳۸۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ترک سیگار به روش طبیعی
اشلمن ، مارتاورک krow ahtraM ,namlehsA ؛  مشهد شرکت به نشر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭‌ف‍لا۵۴‌ت۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی اعتیاد ( سبب شناسی و درمان )
گلپرور، محسن . ۱۳۴۷- ؛  اصفهان دانشگاه آزاد اسلامی ( خوراسگان )   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌گ۸ر۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ورزش و پیشگیری از اعتیاد
حاجی رسولی ، مسعود ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ( اسلامشهر )   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭H‬,‭۷۵۸۰۱‬,‭‌ح۲و۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد مرگ آرزوها(تحلیل روانشناسی اعتیاد)
خاکریزی ، طاهره ؛  قم صالحان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۴۹/۵‬,‭‌خ۳‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بازگشت و بهبودی از اعتیاد
ابراهیمی ، علی اکبر، ۱۳۵۰- ؛  اصفهان کنکاش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ف‍لا۲‌ب۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی اعتیاد
ناجی ، مجتبی ، ۱۳۴۵- ؛  اصفهان هنرهای زیبا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ن۲ر۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد و فرایند پیشگیری
بهرامی احسان ، هادی ، ۱۳۴۱- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ب۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیشگیری از اعتیاد در محیط کار
کشاورز، بهلول ؛  قزوین اداره کل بهزیستی استان قزوین معاونت امور فرهنگی و پیشگیری   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌ک۵ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیشگیری و درمان اعتیاد( ویژه محیط کار)
نارنجی ، هومان ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (موسسه داریوش )   ،
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۵۲‬,‭ر۳‌ن۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فرآیند بازپروری اجتماعی معتادان
امینی ، پاپی حسین ؛  خرم آباد شاپورخواست   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۷۸‌ف۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
رهایی (روان درمانی اعتیاد)
بهنامی ، علیرضا ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ب۹۲ر۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بازسازی شخصیت در دوران بازپروری
کراوسون ، دنیس دی ؛  تهران افق نور   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌خ۹‌ک۳۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آموزش :سبک های فرزندپروری مهارت های زندگی پیشگیری اولیه از اعتیاد : ویژه والدین
صرامی ، حمید ؛  تهران تندیس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۵۵/۸‬,‭‌ص۴آ ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کتاب تحلیلی روانشناسی اعتیاد ویژه دانشجویان روانشناسی
قراگوزلو، فاطمه ؛  تهران انتشارات راه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۰۱‬,‭‌ق۳۶‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
خارج از نوبت : انواع ترک ، فاکتورهای ترک ، حل بحران ...
نوریان ، ابراهیم ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۱۰۴۴۴۱-۲،آدرس ناشر :خیابان یوسف آباد - تقاطع فتحی شقاقی - جنب بانک انصار _ پلاک ۳۲ - واحد۱۷ انتشارات نظری   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ن۹‌خ۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد از سبب شناسی تا درمان
سرگلزایی ، محمدرضا ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌س ۴۶‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
درمان روان شناختی وابستگی به مواد محرک ؛ (کتاب تمرین koob krow s'tneilc )نسخه بومی شده براساس الگوی ماتریکس
تهران bتلفن ناشر :2-00480466 ،آدرس ناشر :میدان انقلاب - خیابان 21 فروردین - کوی مینا- پلاک 82 مهر و ماه نو   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭د۳۸۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد و انواع مواد مخدر و تاثیرات آن
دشتی ، مجتبی ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۶۳۹۸۷- ۶۶۴۶۳۹۸۱ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . انقلاب ، خ . ۱۲ فروردین ، ک . بهشت آیین ، پ . ۲۱ وحد ۳ زهره وند   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭د۵،‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
محکومین بی گناه
شبان ، جواد ؛  تهران bتلفن ناشر :۷۷۶۲۴۴۴۲، فاکس ۷۷۶۲۴۴۴۳ ،آدرس ناشر :تهران - خیابان شریعتی - پایین تر از بهارشیراز - مقابل خیابان میثاق - 5 شماره - 543 طبقه - 2 واحد 4 لوح نگار   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ش۲۵‌م۳‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2